Programozas targy

Menetrend

Gyakorlat Tablas gyakorlat Geptermi gyakorlat
1
2 +/-
3 +/-
4 1. ZH: visszavezetes egy tetelre
5 +/-
6 +/-
7 +/-
8 2. ZH: visszavezetes tetel a tetelben 1. ZH: tetel a tetelben
1. Beadando
9 +/-
10 +/-
11 +/-
12 +/-
13 +/- 2. Beadando
Ev vege Evfolyam ZH (máj. 22-26.) Evfolyam ZH (máj. 29.-31.)

Segedanyagok

Beadando kovetelmenyek

Evfolyam ZH informaciok

PotZH informaciok

Gyakorlaton irt ZH informaciok