gawk(1)


NÉV

gawk - mintakereső és -feldolgozó nyelv

ÁTTEKINTÉS

gawk [ POSIX vagy GNU stílusú opciók ] -f program-file [ -- ] file ...
gawk [ POSIX vagy GNU stílusú opciók ] [ -- ] file ...

LEÍRÁS

A gawk az AWK programnyelv GNU Project általi megvalósítása. Alkalmazkodik a nyelv POSIX 1003.2 Command Language And Utilities Standard-beli definíciójához. Másfelől ez a verzió az - Aho, Kernighan és Weinberger által írt - "The AWK Programming Language" leírásán alapul; a UNIX awk System V Release 4 verziójában található további szolgáltatásokkal kiegészítve. A gawk újabb keletű Bell Labs bővítésekkel és néhány GNU-specifikus bővítéssel is szolgál.

A parancssor magának a gawk -nak adandó paraméterekből, az AWK program szövegéből (ha nem a -f vagy --file opciók segítségével adjuk meg), valamint - később az ARGC és ARGV előre definiált AWK változókkal elérhető - értékekből áll.

OPCIÓFORMÁTUM

A gawk opciók lehetnek a POSIX-féle hagyományos egybetűs opciók, vagy a GNU stílusú hosszú opciók. A POSIX stílusú opciók szimpla kötőjellel (``-''), míg a GNU hosszú opciói dupla kötőjellel (``--'') kezdődnek. Egyaránt GNU stílusú hosszú opciókkal vannak ellátva a GNU- specifikus és a POSIX-ban előírt szolgáltatások. Az AWK nyelv egyéb megvalósításai valószínűleg csak a hagyományos egybetűs opciókat fogadják el.

Követve a POSIX szabványt a gawk specifikus opciókat a -W paraméterrel lehet megadni. Megadhatunk több -W paramétert, vagy egyet több argumentummal. Utóbbi esetben az argumentumokat vesszővel kell elválasztani; vagy whitespace-szel, és zárójelek közé tenni. A kis-/nagybetűk egyenértékűek a -W opció argumentumaiban. Mindegyik -W opciónak megvan a maga GNU stílusú párja (ld. lejjebb). A GNU stílusú opciók argumentumait vagy az opcióval = jellel összekötve (közbülső space-ek nélkül), vagy mint a következő parancssori paramétert kell megadni. A hosszú opciók rövidíthetők mindaddig, amíg a rövidítés egyedi marad.

OPCIÓK

A gawk a következő opciókat fogadja el:

-FS   fs 

--field-separator   fs 
Bemeneti mezőelválasztóként fs értékét használja (alapértelmezés az előre definiált FS változó értéke).

-v var=val

--assign var=fIval
A var változóhoz rendeli a val értéket mielőtt a program végrehajtása megkezdődik. Az ilyen változóértékek elérhetők az AWK program BEGIN blokkjában.

-f   program-file 

--file   program-file 
Az AWK programot a program-file forrásfile-ból, olvassa első parancssori argumentum helyett. Több -f (or --file ) opció használható.

-mf   NNN 

-mr   NNN 
Különféle memóriakorlátokat állít be NNN értékre. Az f jelző a mezők maximális számát, az r jelző a rekordok maximális számát állítja be. Ez a két jelző és a -m opció az AT&T Bell Labs research UNIX awk verziójából származik. A gawk figyelmen kívül hagyja, mivel a gawk -nak nincsenek elődefiniált korlátai.

-W traditional 

-W compat 

--traditional

--compat
Futás kompatíbilis módban. Amikor kompatíbilis módban fut, a gawk UNIX awk -kal megegyezően viselkedik, azaz nem ismeri fel e GNU-specifikus bővítéseket. A --traditional formát részesítjük előnyban a többivel szemben. További információ: lásd lejjebb a  GNU BŐVÍTÉSEK   részt.

-W copyleft 

-W copyright 

--copyleft

--copyright
Kinyomtatja a standard kimenetre a GNU szerzői jogi információ rövid verzióját, és sikeresen befejezi a futást.

-W help 

-W usage 

--help

--usage
A rendelkezésre álló opciók egy viszonylag rövid összegzését nyomtatja a standard kimenetre. (A "GNU Kódolási Szabályok" -nak megfelelően ezek az opciók azonnali, sikeres kilépést eredményeznek.)

-W lint 

--lint
Figyelmeztet a bizonytalan vagy a más AWK megvalósításra át nem vihető szerkezetekre. .iG

-W nostalgia 

--nostalgia
Egy percnyi nosztalgia a régi awk felhasználóknak.

-W posix 

--posix
Bekapcsolja a kompatíbilis módot az alábbi megkötésekkel:

 • a \x escape szekvenciákat nem ismeri fel.
 • csak a space és a tab működik mezőelválasztóként, amikor FS értéke space-re van beállítva, az újsor nem.
 • A function kulcsszó func szinonímáját nem ismeri fel.
 • A ** és a **= operátor nem használható a ^ és a ^= helyén.
 • Az fflush() függvény nem elérhető.
 • -W re-interval 

  --re-interval
  Engedélyezi az intervallum kifejezések  használatát a reguláris kifejezések illesztésénél (lásd alább: Reguláris Kifejezések ). Intervallum kifejezések eredetileg nem voltak használhatók az AWK nyelvben. A POSIX szabvány adta őket hozzá, hogy az awk -ot és az egrep -et konzisztenssé tegyék egymással. Azonban használatuk valószínűleg tönkreteszi a régi AWK programokat, így a gawk csak akkor nyújtja azokat, ha ezzel az opcióval kérik, vagy ha a --posix meg van adva.

   -W source   program-text

  --source   program-text 
  A program-text -et AWK forráskódként használja. Ez az opció lehetővé teszi a könyvtári függvények ( -f és --file ) könnyű keverését a parancssorban megadott forráskóddal. Ez elsősorban shell szkriptekben használt nagy AWK programok közvetítő közegének van szánva.

  -W version 

  --version
  Kiírja az aktuális gawk program verzióját a standard kimenetre. Ez akkor hasznos, ha tudni szeretnénk, hogy a rendszeren lévő program a legújabb-e, tekintetbe véve mindent, amit a Szabad Software Alapítvány kiad. Szintén hasznos hibajelentésekhez. (A "GNU Kódolási Szabályok" -nak megfelelően ezek az opciók azonnali, sikeres kilépést eredményeznek.)

  --
  Az opciók végét jelzi. Hasznos, ha engedélyezni akarjuk, hogy a további, magának az AWK programnak átadandó argumentumok ``-'' jellel kezdődjenek. Ez főként a - legtöbb POSIX program által alkalmazott - argumentum elemzési konvencióval való egyezőség miatt született.

  Kompatíbilis módban a program minden egyéb opciót illegálisként jelöl meg, egyébként figyelmen kívül hagyja azokat. Rendes működéskor, mindaddig, amíg szöveget talál, az ismeretlen opciókat feldolgozásra átadja az AWK programnak az ARGV tömbben. Ez különösen az AWK programok ``#!'' mechanizmussal történő futtatásakor hasznos.

  AZ AWK PROGRAM VÉGREHAJTÁSA

  Egy AWK program minta-tevékenység utasítások és opcionális függvénydefiníciók sorozata.

  minta { tevékenység utasítások }
  function név(fIparaméter lista) { utasítások }

  A gawk először beolvassa a programforrást a programfile -(ok)ból (ha meg van adva ilyen), a --source argumentumából, vagy a parancssor első, nem-opció argumentumából. A -f és a --source opciók többször használhatók a parancssorban. A gawk ilyenkor úgy olvassa be a program szövegét, mintha minden programfile és parancssori forrásszöveg össze volna kapcsolva (konkatenálva). Ez jól használható AWK függvénykönyvtárak kialakításához. Így nincs szükség a függvények befoglalására minden olyan új programba, amely használja azokat. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a könyvtári függvényeket a parancssori programokkal keverjük.

  Az AWKPATH környezeti változó előírja a -f opcióval megnevezett fájlok keresési útvonalát. Ha ez a változó nem létezik, az alapértelmezett keresési útvonal: ".:/usr/local/share/awk". (A tényleges könyvtár aszerint változhat, hogy a gawk -ot hogyan fordították és installálták.) Amennyiben egy, a -f opcióval átadott fájlnév ``/'' karaktert tartalmaz, nem hajtódik végre útvonal-keresés.

  A gawk a következő forgatókönyv szeint hajtja végre a programokat. Először végrehajt minden, a -v opcióval előírt változó-értékadást. Ezután egy belső formába fordítja a programot, végrehajtja a BEGIN blokk(ok)ban levő kódot (ha van ilyen), majd beolvas minden, az ARGV tömbben megadott fájlt. Ha nincs file megnevezve a parancssorban, a gawk a standard bemenetet olvassa.

  Ha egy, a parancssorban megadott fájlnév var = val formájú, akkor ezt a gawk változó-értékadásként kezeli; a var változó megkapja a val értéket. (Ez azután történik, hogy minden BEGIN block lefutott.) A parancssori értékadás ott a leghasznosabb, ahol olyan változók értékeit adjuk meg dinamikusan, amelyek azt írják elő, hogy a bemenetet milyen módon kell mezőkre és rekordokra bontani. Ez állapot figyelésre is alkalmas, ha több futás is szükséges egyetlen adatfile-on.

  Ha az ARGV egy bizonyos eleme üres értékű (""), a gawk átugorja azt.

  A gawk ellenőrzi a bemenet minden rekordját, hogy eldöntse, illeszkedik-e az AWK program bármely mintájára . Minden olyan mintához rendelt tevékenység végrehajtódik, amely mintára a rekord illeszkedik. A minták a programbeli előfordulás sorrendjében kerülnek vizsgálat alá.

  Végül, miután minden bemenetnek a végére ért, a gawk végrehajtja az END blokk(ok)ban lévő kódot (ha van ilyen).

  VÁLTOZÓK, REKORDOK ÉS MEZŐK

  Az AWK változók dinamikusak; első használatukkor jönnek létre. Értékük vagy lebegőpontos, vagy sztring, vagy mindkettő, a haszálatuk módjától függően. Az AWK-ban léteznek még egydimenziós tömbök; a többdimenziósak szimulálhatók. Számos elődefiniált változó kap értéket egy program futása alatt; ezek leírása és összegzése alább, a szükséges helyen történik.

  Rekordok

  Rendszerint a rekordok újsor karakterekkel vannak elválasztva. Megadható a rekordelválasztás módja az RS nevű beépített változó értékének hozzárendelésével. Ha RS egyetlen karakter, ez a karakter lesz a rekordelválasztó. Egyébként RS reguláris kifejezés. Az erre a reguláris kifejezésre illeszkedő szöveg a rekordelválasztó. Azonban kompatíbilis módban csak sztringértékének első karaktere lesz felhasználva a rekordok szétválasztására. Ha RS üres sztringre van beállítva, akkor a rekordokat üres sorok választják el. Ilyenkor az újsor karakter mezőelválasztóként viselkedik, bármilyen értékű is FS.

  Mezők

  Amint beolvassa az egyes rekordokat, a gawk mezők -re bontja azokat, az FS változó értékét használva mezőelválasztóként. Ha FS egyetlan karakter, ez a karakter választja el a mezőket. Ha FS üres sztring, akkor minden egyes karakter külön mező lesz. Egyébként a program FS -t, mint reguláris kifejezést kezeli. Abban a speciális esetben, amikor FS egyetlen space, a mezőket space és/vagy tab és/vagy újsor karakterek választják el. (De lásd lejjebb a --posix opció tárgyalását). Fontos, hogy az IGNORECASE értéke (lásd lejjebb) szintén befolyásolja, hogy a mezők miként választódnak szét, amikor az FS reguláris kifejezés; és hogy hogyan szeparálódnak a rekordok, amikor az RS reguláris kifejezés.

  Ha a FIELDWIDTHS változó értékeként space-ekkel elválasztott számlista van megadva, a gawk fix szélességű mezőket vár, és a rekordot az adott szélességekre darabolja. Az FS értékét figyelmen kívül hagyja. FS -nek új értéket adva a FIELDWIDTHS használata megszüntethető, és visszaállítható az alapértelmezett működés.

  A bemeneti rekord minden mezőjére pozíciója alapján hivatkozhatunk ( $1 , $2 , stb.) $0 az egész rekord. A mező értéke meg is adható. A mezőhivatkozásnak nem szükséges konstansnak lennie:

  n = 5
  print $n

  kiírja a bemeneti rekord ötödik mezőjét. Az NF változó a bemeneti rekord mezőinek számát tartalmazza.

  A nemlétező mezőkre történő hivatkozások (azaz $NF -nél nagyobb indexű mezők) üres sztringet eredményeznek. Azonban a nemlétező mezőnek történő értékadás (pl.  $(NF+2) = 5  ) megnöveli NF értékét, minden közbeeső mezőt üres sztringértékkel hoz létre, és $0 értékét újra kiértékelteti úgy, hogy a mezőelválasztó OFS értéke lesz. A negatív mezőhivatkozások fatális hibát okoznak. NF dekrementálása az új érték utáni mezők értékének elvesztésével jár, valamint $0 értékének újraszámítását okozza, OFS értékének megfelelő mezőelválasztással.

  Beépített változók

  A gawk beépített változói:

  ARGC
  A parancssori argumentumok száma (nem tartalmazza a gawk -nak szóló argumentumokat, vagy a program forráskódját).

  ARGIND
  Az éppen feldolgozás alatt álló file indexe az ARGV tömbben.

  ARGV
  A parancssori argumentumok tömbje. A tömb indexei 0-tól ( ARGC -1 ) -ig tartanak. Az ARGV tartalmának dinamikus megváltoztatásával az adatfile-ok csoportja módosítható.

  CONVFMT
  A számok konverziós formátuma. Alapértelmezésben  %.6g  .

  ENVIRON
  Az aktuális környezetet tartalmazó tömb. A tömb a környezeti változók nevével van indexelve, minden elem az adott változó értéke (pl. ENVIRON["HOME"] értéke lehet /home/valaki ). E tömb megváltoztatása nincs hatással a gawk -ból átirányítással vagy a system() függvénnyel hívott programok által látott környezetre. (Ez a gawk jövőbeni verzióiban változhat.)

  ERRNO
  Ha rendszerhiba történik a getline -ba átirányításkor, a getline -ba olvasáskor vagy a close() alatt, akkor az ERRNO tartalmazza a hibát leíró sztringet.

  FIELDWIDTHS
  A mezőszélességek szóközökkel elválasztott listája. Ha ez be van állítva, a gawk rögzített szélességű mezőkre tördeli a bemenetet, ahelyett, hogy az FS változó, mint mezőelválasztó értékét használná. A rögzített mezőszélesség használatának lehetősége még kísérleti jellegű; jelentése idővel változhat.

  FILENAME
  Az aktuális bemeneti file neve. Ha nincs file megadva a parancssorban, a FILENAME értéke ``-''. Azonban a FILENAME nem definiált a BEGIN blokkon belül.

  FNR
  A bemeneti rekord sorszáma az aktuális bemeneti fájlban.

  FS
  A bemeneti mezőelválasztó. Alapértelmezésben szóköz. Lásd feljebb: Mezők .

  IGNORECASE
  Meghatározza minden reguláris kifejezés és sztringművelet esetérzékenységét. Ha az IGNORECASE nem nulla, akkor a sztringek összehasonlítása és a mintaillesztés, a meződarabolás FS -szel, a rekordok elválasztása RS -szel, a reguláris kifejezések illesztése ~ -vel és !~ -vel, és a gensub() , gsub() , index() , match() , split() , valamint a sub() , előre definiált függvények nem lesznek esetérzékenyek a reguláris kifejezésekkel végzett műveleteknél. Így, ha az IGNORECASE nem nulla, /aB/ egyaránt illeszkedik az  ab  ,  aB  ,  Ab  , és AB  sztringekre. Mint minden AWK változónak, az IGNORECASE -nek is nulla a kezdeti értéke, tehát rendesen minden reguláris kifejezés esetérzékeny. Unix alatt a teljes ISO 8859-1 Latin-1 karakterkészlet használatos az esetérzékenység elhagyásakor. FONTOS: a 3.0-át megelőző gawk verziókban, az IGNORECASE csak a reguláris kifejezéssel végzett műveletekre volt hatással. Ma már befolyásolja a sztring-összehasonlításokat is.

  NF
  A mezők száma az aktuális bemeneti rekordban.

  NR
  A már beolvasott rekordok teljes összege.

  OFMT
  A számok kimeneti formátuma. Alapértelmezésben  %.6g  .

  OFS
  A bemeneti mezőelválasztó. Alapértelmezésben szóköz.

  ORS
  A kimeneti rekordelválasztó. Alapértelmezésben újsor karakter.

  RS
  A bemeneti rekordelválasztó. Alapértelmezésben újsor karakter.

  RT
  Rekordterminátor. A gawk arra a bemenő szövegre állítja be, amely illeszkedik az RS által meghatározott karakterre vagy reguláris kifejezésre.

  RSTART
  Az első, match() által talált karakter indexe; 0, ha nincs találat.

  RLENGTH
  A match() által talált sztring hossza; -1, ha nincs találat.

  SUBSEP
  A többindexű tömbelemek indexelválasztó karaktere. Alapértelmezésben  034  .

  Tömbök

  A tömbök indexei szögletes zárójelben ( [   és   ] ). megadott kifejezések. Ha a kifejezés egy kifejezéslista ( kif ", " kif " ...)" akkor a tömbindex az egyes kifejezések (sztring)értékének konkatenációjából álló sztring, ahol az egyes részeket a SUBSEP változó értéke szerinti karakter választja el. Például:

  i = "A"; j = "B"; k = "C"
  x[i, j, k] = "hello, world\n"

  a "hello, world\n" sztringet rendeli az x tömb "A\034B\034C" sztringgel indexelt eleméhez. az AWK-ban minden tömb asszociatív, azaz sztringekkel indexelt.

  Az in , különleges operátor használható if és while utasításban annak eldöntésére, hogy egy tömbben létezik-e egy adott értékből álló index.

  if (val in array)
    print array[val]
  

  Ha a tömb többindexű, az (i, j) in array  forma alkalmazandó.

  Az in szerkezet for ciklusban is használható egy tömb minden elemének eléréséhez.

  Egy tömbelem a delete utasítással törölhető. A delete a tömb teljes tartalmának törlésére is használható, a tömbnév index nélküli megadásával.

  Változótipizálás és konverzió

  A változók és mezők lehetnek (lebegőpontos) számok, sztringek, vagy mindkettő. A változó értékének kezelése a környezetétől függ. Ha numerikus kifejezésben szerepel, számként lesz kezelve, ha sztringként használják, akkor sztringként.

  Ha kényszeríteni szeretnénk, hogy egy változó számként legyen kezelve, adjunk hozzá 0-t; ha azt akarjuk, hogy sztringként, konkatenáljuk az üres sztringgel.

  Ha egy sztringet számmá kell konvertálni, a konverzió az atof (3) függvénnyel valósul meg. Egy szám sztringgé konvertálódik, ha a CONVFMT értékét, mint az sprintf (3) függvény formázó sztringjét használjuk, argumentumként pedig a változó számértékét adjuk meg. Azonban, jóllehet az AWK-ban minden szám lebegőpontos, az egész értékek mindig integer-szerűen konvertálódnak. Így

  CONVFMT = "%2.2f"
  a = 12
  b = a ""
  

  a b változó sztringértéke "12" és nem "12.00".

  A gawk a következőképpen hajtja végre az összehasonlítást: ha két változó numerikus, numerikusan hasonlít össze. Ha az egyik érték numerikus és a másik sztringérték, amely ``numerikus sztring'', akkor az összehasonlítás szintén numerikusan történik. Egyébként a numerikus érték sztringgé konvertálódik és sztring-összehasonlítás hajtódik végre. Két sztring, természetesen sztringként hasonlítódik össze. A POSIX szabvány szerint, akkor is numerikus összehasonlítást kell végezni, ha két sztring numerikus sztring. Azonban ez teljesen helytelen, és a gawk nem ezt teszi.

  Fontos, hogy a sztring konstansok, úgy mint az "57", nem numerikus sztringek; ezek sztring konstansok. A ``numerikus sztring'' fogalom csak a mezőkre, a getline bemenetre, a FILENAME -re, az ARGV elemekre, az ENVIRON elemekre és a split() függvénnyel létrehozott tömb numerikus sztring elemeire vonatkozik. Az alapgondolat az, hogy a numerikus alakú felhasználói bemenetet, és csak a felhasználói bemenetet szabad így kezelni.

  Az inicializálatlan változók numerikus érteke 0, sztringértékük "" (null-, vagy üres sztring).

  MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

  Az AWK sororientált nyelv. Előbb jön a minta, majd a tevékenység. A tevékenység-utasítások { és } közé vannak zárva. Vagy a minta, vagy a tevékenység elmaradhat, de természetesen mindkettő nem. Ha a minta hiányzik, a tevékenység minden egyes bemenő rekordon végrehajtódik. A hiányzó tevékenység ugyanaz, mint a

  { print } 

  amely kiírja az egész rekordot.

  A megjegyzések ``#''-kal kezdődnek és a sor végéig folytatódnak. Üres sorok használhatók az utasítások elkülönítésére. Rendszerint egy utasítás az újsor karakterrel befejeződik, de ez nem igaz a ``,'', { , ? , : , && , vagy || végű sorokra. A do vagy else végű sorokban szereplő utasítások szintén automatikusan folytatódnak a következő sorban. Más esetekben a sort a végére írt ``'' karakterrel lehet folytatni. Ekkor az újsor karaktert a gawk figyelmen kívül hagyja.

  Több, ``;''-vel elválasztott utasítás is írható egy sorba. Ez vonatkozik egyaránt a minta-tevékenység pár tevékenység részében szereplő utasításokra és magukra a minta-tevékenység utasításokra.

  Minták

  Az AWK minták a következók lehetnek:

  BEGIN
  END
   /  reguláris kifejezés  /
  relációs kifejezés 
   minta " && " minta
   minta " || " minta
   minta " ? " minta " : " minta
   ( minta )
   !   minta 
   minta1 ", " minta2
  

  A BEGIN és az END két speciális minta, amely nem inputfüggő. Minden BEGIN minta tevékenység része egy egységet képez úgy, mintha minden utasítás egyetlen BEGIN blokkba volna írva. Ezek előbb végrehajtásra kerülnek, mielőtt bármilyen bemenet beolvasása megtörténne. Ehhez hasonlóan az END blokkok is egybeolvadnak, és akkor hajtódnak végre, amikor minden bemenet beolvasása véget ért (vagy amikor exit utasítás hajtódik végre). A BEGIN és az END blokkok nem kombinálhatók más mintákkal a mintakifejezésekben. A BEGIN és az END mintákból nem hiányozhat a tevékenység rész.

  A /  reguláris kifejezés  / mintákhoz rendelt utasítás minden olyan rekordra végrehajtódik, amely illeszkedik a reguláris kifejezésre. A reguláris kifejezések azonosak az egrep (3) programéival. Ezek összefoglalását lásd lejjebb.

  A "relációs kifejezések" ben szerepelhet bármelyik, a lenti, tevékenységekről szóló részben definiált operátorok közül. Ezek rendszerint azt ellenőrzik, hogy bizonyos mezők illeszkednek-e bizonyos reguláris kifejezésekre.

  Az && , || , és ! operátorok rendre a logikai ÉS, logikai VAGY és logikai NEM, mint a C-ben. Rövidzár kiértékelést végeznek, szintén, mint a C-ben. Egyszerűbb mintakifejezések összekapcsolására szolgálnak. Mint a legtöbb nyelvben, zárójelek használhatók a kiértékelés sorrendjének megváltoztatására.

  A ?: operátor hasonlít a C ugyanezen operátorához. Ha az első minta igaz, akkor a második minta kerül felhasználásra az ellenőrzéshez, egyébként a harmadik. A második és harmadik minta közül csak az egyik értékelődik ki.

  A minta1 ", " minta2 kifejezésforma neve tartományminta . Ez illeszkedik a minta1 -re illeszkedő rekorddal kezdve folytatólagosan minden bemenő rekordra, egy, a minta2 -re illeszkedő rekordig - beleértve a két határmintára illeszkedő rekordokat. Nem működik együtt másfajta mintakifejezésekkel.

  Reguláris kifejezések

  A reguláris kifejezések az egrep -ben megtalálható kibővített típusúak. A következő karakterekből állnak:

  c
  a nem-metakarakter c -re illeszkedik.

  \c
  a literális c karakterre illeszkedik. . minden karakterre illeszkedik, beleértve az újsort.

  ^
  egy sztring kezdetére illeszkedik.

  $
  egy sztring végére illeszkedik.

  [ abc... ]
  karakterlista, amely az abc... karakterek bármelyikére illeszkedik.

  [^ abc... ]
  negált karakterlista, minden karakterre illeszkedik, kivéve abc... -t.

  r1|r2
  vagylagosság: r1 -re vagy r2 -re illeszkedik.

  r1r2
  összekapcsolás: az r1 és r2 sorozatra illeszkedik.

  r+
  egy vagy több r -re illeszkedik.

  r*
  nulla vagy több r -re illeszkedik.

  r?
  nulla vagy egy r -re illeszkedik.

  ( r )
  csoportosítás: r -re illeszkedik. r .

  r { n }

  r { n ,}

  r { n , m }
  Egy vagy két szám kapcsos zárójelek között intervallum-kifejezést jelent. Ha egy szám szerepel a zárójelek között, az előtte álló r reguláris kifejezés n -szer megismétlődik. Ha két szám van zárójelezve, vesszővel elválasztva, r n és m közötti számszor ismétlődik meg. Ha egy számot követ vessző, ez r legalább n -szeri ismétlését jelzi.

  Az intervallum-kifejezések csak akkor használhatók, ha a parancssorban --posix vagy --re-interval opciót jelölünk meg.

  \y
  egy szó elején vagy végén álló üres sztringre illeszkedik.

  \B
  egy szón belüli üres sztringre illeszkedik.

  \<
  egy szó elején álló üres sztringre illeszkedik.

  \>
  egy szó végén álló üres sztringre illeszkedik.

  \w
  minden szóalkótó karakterre (betű, szám, aláhúzás) illeszkedik.

  \W
  minden nem-szóalkótó karakterre illeszkedik.

  \`
  egy puffer (sztring) elején álló üres sztringre illeszkedik.

  \'
  egy puffer végén álló üres sztringre illeszkedik.

  A sztring konstansokban érvényes escape szekvenciák (lásd lejjebb) szintén használhatók a reguláris kifejezésekben.

  A karakterosztály a POSIX szabványban bevezetett új lehetőség. A karakterosztály egy speciális jelölés adott attribútumú karakterek leírásához, ahol viszont a tulajdonképpeni karakterek ország és ország és/vagy karakterkészlet és karakterkészlet között mások lehetnek. Például az alfabetikus karakter fogalma mást jelent az USA-ban és mást Franciaországban.

  A karakterosztályok csak a karakterlista szögletes zárójelein belüli reguláris kifejezésben használhatók. Formájuk: [: , az osztályt jelölő kulcsszó és :] . Íme a POSIX szabványban definiált karakterosztályok.

  [:alnum:]
  Alfanumerikus karakterek.

  [:alpha:]
  Alfabetikus karakterek.

  [:blank:]
  Space vagy tab karakterek.

  [:cntrl:]
  Vezérlő karakterek.

  [:digit:]
  Numerikus karakterek.

  [:graph:]
  Látható és nyomtatható karakterek. (A space nyomtatható, de nem látható, míg egy a mindkettő.)

  [:lower:]
  Kisbetűs alfabetikus karakterek.

  [:print:]
  Nyomtatható karakterek (nem vezérlő karakterek.)

  [:punct:]
  Írásjelek (nem betű-, szám-, vezérlő vagy space karakterek).

  [:space:]
  Space karakterek (úgy mint például space, tab és lapdobás).

  [:upper:]
  Nagybetűs alfabetikus karakterek.

  [:xdigit:]
  Hexadecimális számkarakterek.

  Példának okáért, a POSIX szabvány előtt, az alfanumerikus karakterekre illeszkedést a /[A-Za-z0-9]/ leírásával lehetett volna elérni. Ha karakterkészletünkben egyéb alfabetikus karakterek is vannak, ez nem fog illeszkedni rájuk. A POSIX karakterosztályt használva a /[[:alnum:]]/ forma illeszkedni fog a karakterkészlet minden alfabetikus és numerikus karakterére.

  Két további speciális szekvencia is megjelenhet a karakterlistákban. Ezek nem-ASCII karakterkészletekre vonatkoznak, amelyeknek lehetnek olyan szimbólumaik ( "egybeolvasott elemek" ), amelyek több, mint egy karakterrel vannak ábrázolva, és számos olyan karakter is, amelyek összehasonlító vagy rendező szempontból egyenértékűek. (Pl. a francia nyelvben a sima ``e'' és a tompaékezetes e` egyenértékűek.)

  Egybeolvasott szimbólumok
  Az egybeolvasott szimbólum egy többkarakteres egybeolvasott elem, amely [. és .] közé van zárva. Például, ha ch egy egybeolvasott elem, akkor [[.ch.]] az a reguláris kifejezés, amely illeszkedik rá, míg a [ch] reguláris kifejezés c -re, vagy h -ra illeszkedik.

  Ekvivalenciaosztályok
  Az ekvivalenciaosztály ekvivalens karakterek listájának helyileg definiált neve. A név [= és =] közé van zárva. Például az e név használható volna az ``e'', ``e''' és ``e`'' mindegyikének ábrázolására. Ebben az esetben a [[=e=]] olyan reguláris kifejezés, amely e -re e' -re és e` -re is illeszkedik.

  Ezek a szolgáltatások igan hasznosak a nem angolul beszélő területeken. A gawk által a reguláris kifejezések illesztéséhez használt könyvtári függvények jelenleg csak a POSIX karakterosztályokat ismerik fel; nem kezelik az egybeolvasott szimbólumokat vagy az ekvivalenciaosztályokat.

  A \y , \B , \< , \> , \w , \W , \` , és \' operátorok gawk -specifikusak; a GNU reguláris kifejezés könyvtárainak szolgáltatásaira épülő bővítések.

  A számos parancsssori opció azt szabályozza, hogy a

  gawk hogyan kezelje a reguláris kifejezésekben szereplő karaktereket.

  Nincs opció
  Alapesetben a gawk a POSIX reguláris kifejezések és a fent leírt GNU reguláris kifejezés operátorok minden szolgáltatását nyújtja. Azonban az intervallum-kifejezések nincsenek támogatva.

  --posix
  Csak a POSIX reguláris kifejezések támogatottak, a GNU operátorok nem definiáltak. (Pl. a \w a literális w-re illeszkedik). Az intervallum-kifejezések engedélyezettek.

  --traditional
  A hagyományos Unix awk reguláris kifejezései működnek. A GNU operátorok nem definiáltak, az intervallum-kifejezések nem elérhetők és a POSIX karakterosztályok sem ( [[:alnum:]] stb). Az oktális vagy hexadecimális escape szekvenciákkal megadott karakterek kezelése literális, még ha reguláris kifejezés metakaraktereket ábrázolnak is.

  --re-interval
  Engedélyezi az intervallum-kifejezéseket a reguláris kifejezésekben, még ha a --traditional opció meg is van adva.

  Tevékenységek

  A tevékenységek utasításai { és } közé vannak zárva. A más nyelvekben meglévő, megszokott értékadó, feltételes és ciklusutasításokból állnak. A használható operátorok, vezérlő utasítások és bemeneti/kimeneti utasítások a C-beli megfelelőkről vannak mintázva.

  Operátorok

  Az AWK operátorai csökkenő precedencia szerint:

  (
  ... ) Csoportosítás.

  $
  Mezőhivatkozás.

  ++ -- 
  Inkrementálás és dekrementálás, mindkettő prefix és postfix.

  ^
  Hatványozás (** szintén használható, **= pedig értekadó operátorként).

  + - ! 
  Egyoperandusú plusz/mínusz és logikai tagadás.

  * / % 
  Szorzás, osztás és maradékképzés.

  + - 
  Összeadás és kivonás.

  space
  Sztringek összekapcsolása (konkatenáció).

  < > 

  <= >= 

  != == 
  A megszokott relációs operátorok.

  ~ !~ 
  Reguláris kifejezés illeszkedése, nem-illeszkedése. FONTOS: Ne használjunk konstans reguláris kifejezést ( /foo/ ) ~ vagy !~ baloldalán, csakis a jobbon! A  /foo/ ~   exp kifejezés jelentése ugyanaz, mint a (($0 ~ /foo/) ~ exp) kifejezésé. Rendszerint nem ezt várják.

  in
  Tömbhöz tartozás.

  &&
  Logikai ÉS.

  ||
  Logikai VAGY.

  ?:
  A C feltételes kifejezése. Ennek formája kif1 " ? " kif2 " : " kif3 . Ha kif1 igaz, a kifejezés értéke kif2, egyébként kif3. Csak egy értékelődik ki kif2 és kif3 közül.

  = += -= 

  *= /= %= ^= 
  Értékadás. Úgy az abszolút értékadás ( var   =   value ) mint az operátor-értékadás (a többi forma) egyaránt támogatott.

  Vezérlő utasítások

  A vezérlő utasítások a következők:

  if (feltétel) utasítás [ else utasítás ]
  while (feltétel) utasítás 
  do utasítás while (feltétel)
  for (kif1; kif2; kif3) utasítás
  for (var in array) utasítás
  break
  continue
  delete array[fIindexfB]
  delete array
  exit [ kifejezés ]
  { utasítások }
  

  Bemeneti/kimeneti utasítások

  A bemeneti/kimeneti utasítások a következők:

  close( file )
  Lezárja a fájlt (vagy csatornát, lásd lenn).

  getline
  $0 értékét a következő bemeneti rekordból veszi; beállítja NF , NR , FNR értékét.

   getline <  file
  $0 értékét file következő bemeneti rekordjából veszi; beállítja NF értékét.

  getline   var 
  var értékét a következő bemeneti rekordból veszi; beállítja NF , FNR értékét.

  getline   var    <  file
  var értékét file következő rekordjából veszi.

  next
  Abbamarad az aktuális rekord feldolgozása. Megtörténik a következő bemeneti rekord beolvasása és a feldolgozás az AWK program első mintájával kezdődik. Ha a végrehajtás elérte a bemeneti adatok végét, az END blokk(ok) (ha van(nak)) kerülnek végrehajtásra.

  nextfile
  Abbamarad az aktuális bemeneti file feldolgozása. A következő bemeneti rekord a következő fájlból érkezik. FILENAME és ARGIND aktualizálódik, FNR értéke 1-re áll be, és a feldolgozás az AWK program első mintajával kezdődik. Ha a vegrehajtás elérte a bemeneti adatok végét, az END blokk(ok) (ha van(nak)) kerülnek végrehajtásra. FONTOS: A gawk korábbi verziói a  next file  -t két szóban használták. Noha még felismeri ezt a használati módot, figyelmeztető üzenetet generál és előbb-utóbb elhagyásra kerül.

  print
  Kiírja az aktuális rekordot. A kimeneti rekord az ORS változó értékével fejeződik be.

  print   expr-list 
  Kiírja a kifejezések értékét. Minden kifejezés az OFS változó értékével választódik el. A kimeneti rekord az ORS változó értékével fejeződik be.

  print   expr-list    >  file
  A file -ba írja a kifejezések értékét. Minden kifejezés az OFS változó értékével választódik el. A kimeneti rekord az ORS áltozó értékével fejeződik be.

  printf   fmt, expr-list 
  Formáz és kiír.

  printf   fmt, expr-list    >  file
  Formáz és a file -ba ír.

  system( cmd-line )
  Végrehajtja a cmd-line parancsot, és visszatér az exit státusszal. (Ez lehet, hogy nem használható nem-POSIX rendszerekben.)

  fflush([file]fB)
  Lemezre ír minden, a nyitott kimeneti vagy csatorna file -hoz rendelt puffert. Ha a file paraméter nincs megadva, a standard kimenetre ír. Ha file üres sztring, akkor minden nyitott kimeneti és csatorna file puffere kiíródik.

  Egyéb kimeneti/bemeneti átirányítások is megengedettek. A print -re és printf -re vonatkozóan a >> file a kimenetet a file végére írja, míg a |   parancs  csatornába ír. Ehhez hasonlóan a parancs " | getline" getline -ba irányít át. A getline parancs 0-val tér vissza a file végénél és -1-gyel hiba esetén.

  A printf utasítás

  A printf utasítás és sprintf() függvény (lásd lenn) AWK verziója a következő konverziós karaktereket fogadja el:

  %c
  Egy ASCII karakter. Ha %c -hez rendelt argumentum numerikus, a gawk karakterként kezeli és kiírja. Egyébként feltételezi, hogy az argumentum sztring, és csak a sztring első karakterét írja ki.

  %d

  %i
  Decimális szám (az egészrész).

  %e

  %E
  [-]d.dddddde[+-]dd formájú lebegőpontos szám. A %E -s forma E -t használ e helyett.

  %f
  [-]ddd.dddddd formájú lebegőpontos szám.

  %g

  %G
  A %e vagy %f konverziók közül a rövidebbet alkalmazza. Az értéktelen nullákat elhagyja. A %G -s forma %E -t alkalmaz %e helyett.

  %o
  Jelöletlen oktális szám (megint csak egész).

  %s
  Sztring, karakterfüzér.

  %x

  %X
  Jelöletlen hexadecimális szám (egész). A %X -es forma ABCDEF -et használ abcdef helyett.

  %%
  Egy % karakter; argumentumot nem konvertál.

  Léteznek további, opcionális paraméterek, amelyek a % és a vezérlőkarakter között állhatnak:

  -
  A kifejezésnek a mezőben balra igazítva kell megjelennie.

  space
  Numerikus konverziókban space-et ír a pozitív, mínusz jelet a negatív kifejezések elé.

  +
  A plusz jel - a szélességmódosító előtt (lásd lejjebb) használva - előírja, hogy a numerikus konverziókban mindig előjelet kell írni, akkor is, ha a formázott szám pozitív. A + felülbírálja a space jelzőt.

  #
  ``Alternatív forma'' használata bizonyos vezérlő betűkhöz. A %o -hoz bevezető 0-t ad. A %x -hez és %X -hez bevezető 0x -et vagy 0X -et ad, ha az eredmény nem nulla. A %e , %E és %f esetében az eredmény mindig tartalmazni fog tizedespontot. A %g -nél és %G -nél a számvégi nullák nem maradnak ki az eredményből.

  0
  A bevezető 0 jelzőként működik, amely azt mutatja, hogy a kimenetben a bevezető space-ek helyett nullák legyenek. Ez a nem-numerikus kimenetek formázására is vonatkozik. Ennek a jelzőnek csak akkor van hatása, amikor a mező szélesebb, mint a kiírandó szöveg.

  width
  A mezőt ilyen szélességűre kell feltölteni. A feltöltés rendszerint space-ekkel történik. Ha a 0 jelzőt használjuk, nulla lesz a kitöltő karakter.

  . prec
  Szám, amely meghatározza a kiíráskor alkalmazandó pontosságot. A %e , %E és %f formák esetében ez határozza meg a tizedespont jobb oldalán kiírni kívánt jegyek számát. A %g és %G formáknál ez az értékes jegyek maximális számát adja meg. A %d , %o , %i , %u , %x és %X formák esetében ez a kiírandó jegyek maximális számát határozza meg.

  Az ANSI C printf() rutinjainak dinamikus szélesség és pontosság szolgáltatásai támogatottak. Egy * a width vagy prec előírások helyén azt eredményezi, hogy értéküket a printf vagy sprintf() argumentumlistájából veszik.

  Különleges fájlnevek

  Amikor akár print -ből, akár printf -ből bemeneti/kimeneti átirányítást végzünk egy fájlba, a gawk felismer néhány speciális fájlnevet. Ezek elérhetővé teszik a szülő processzből (ez rendszerint a shell) örökölt nyitott fájldeszkriptorokat. Más különleges fájlnevek a futó gawk processzről szóló információhoz szolgáltatnak elérést. Ezek a fájlnevek:

  /dev/pid
  E file olvasása visszaadja az aktuális processz újsorral terminált, decimális azonosítóját.

  /dev/ppid
  E file olvasása visszaadja a szülő processz újsorral terminált, decimális azonosítóját.

  /dev/pgrpid
  E file olvasása visszaadja az aktuális processz újsorral terminált, decimális csoportazonosítóját.

  /dev/user
  E file olvasása egy, újsorral terminált rekordot ad vissza. A mezők space-szel vannak elválasztva. $1 a getuid (2) rendszerhívás értéke, $2 a geteuid (2) rendszerhívás értéke, $3 a getgid (2) -é és $4 a getegid (2) -é. Ha további mező fordul elő, akkor azok a getgroups (2) által visszaadott group ID-k. Lehet, hogy a többcsoportúságot nem minden rendszer támogatja.

  /dev/stdin
  A standard bemenet.

  /dev/stdout
  A standard kimenet.

  /dev/stderr
  A standard hibakimenet.

  /dev/fd/ n
  A nyitott n file-deszkriptorhoz rendelt file.

  Ezek különösen hibaüzenetek szempontjából fontosak. Például:

  print "A gépnek annyi!" > "/dev/stderr"

  ahol egyébként a következő formát kellene használni:

  print "A gépnek annyi!" | "cat 1>&2"

  Ezek a fájlnevek a parancssorban is felhasználhatók adatfile-ok megnevezésére.

  Numerikus függvények

  Az AWK a következő elődefiniált aritmetikai függvényekkel rendelkezik:

  atan2( y ,   x  )
  visszaadja radiánban y/x arkusz tangensét. cos( expr ) visszaadja expr radián koszinuszát.

  exp( expr )
  az exponenciális függvény.

  int( expr )
  egészrészre csonkol.

  log( expr )
  természetes alapú logaritmus függvény.

  rand()
  visszaad egy véletlenszámot 0 és 1 között.

  sin( expr )
  visszaadja expr radián szinuszát.

  sqrt( expr )
  a négyzegyökfüggvény.

  srand([expr]fB)
  expr értékét használja a véletlenszámgenerátor inicializálására. Ha expr nincs megadva, az időt használja. A visszatérési érték a véletlenszám-generátor korábbi inicializáló értéke.

  Sztringfüggvények

  A gawk a következő elődefiniált sztring függvényekkel rendelkezik:

  gensub(rfB, s, h [, t])
  a t tárgysztringben keresi r reguláris kifejezést. Ha h g vagy G kezdetű sztring, akkor r minden illeszkedését s -re cseréli. Egyébként h egy szám, amely azt jelzi, hogy r melyik illeszkedését kell lecserélni. Ha t nincs megadva, $0 -t alkalmazza. Az s csereszövegben a \ n, szekvencia (ahol n egy, 0 és 9 közötti számjegy) használható a csak az n -edik zárójelezett al-kifejezésre illeszkedő szöveg jelölésére. A \0 szekvencia az egész illeszkedő szöveget jelképezi, csakúgy mint az & karakter. Eltérően a sub() és gsub() függvényektől, a visszatérési érték a módosított sztring, az eredeti tárgysztring pedig nem módosul.

  gsub(rfB, s [, t])
  t sztring minden r reguláris kifejezésre illeszkedő alsztringjét s sztringre cseréli és visszaadja a helyettesítések számát. Ha t nincs megadva, $0 -ban keres. Egy & jel a csereszövegben az illeszkedő szöveggel helyettesítődik, literális & eléréséhez \& forma alkalmazandó. Az & és backslash jelek csereszövegekbeni alkalmazási szabályairól a sub() , gsub() és gensub() függvényekben bővebb leírás olvasható az AWK Language Programming  c. könyvben.

  index( s ,   t  )
  visszaadja t sztring s sztringbeli indexét vagy 0-t, ha t nem szerepel s -ben.

  length([s]fB)
  visszatér s sztring hosszával (vagy $0 -éval, ha s nincs megadva).

  match( s ,   r  )
  visszaadja r reguláris kifejezés s -ben elfoglalt helyét (vagy 0-t, ha r nem szerepel benne), és beállítja RSTART és RLENGTH értékét.

  split(sfB, a [, r])
  r regurális kifejezés alapján a t tömbbe darabolja az s sztringet és visszatér a mezők számával. Ha r elmarad, FS -t használja. A darabolás a - fent leírt - mezőkre bontással megegyezően történik.

  sprintf( fmt ,   expr-list  )
  a fmt -nak megfelelően kiírja a kifejezéslistát és visszatér az eredménysztringgel.

  sub(rfB, s [, t])
  mint a gsub() függvény, de csak az első illeszkedést cseréli.

  substr(sfB, i [, n])
  visszaadja s sztring i -nél kezdődő, legfeljebb n karakteres alsztringjét. Ha n nincs megadva, s teljes maradékát alkalmazza.

  tolower( str )
  visszatér str sztring másolatával, amelyben minden nagybetűt a megfelelő kisbetűre alakít. A nem-alfabetikus karakterek nem változnak.

  toupper( str )
  visszatér str sztring másolatával, amelyben minden kisbetűt a megfelelő nagybetűre alakít. A nem-alfabetikus karakterek nem változnak.

  Időfüggvények

  Mivel az AWK programok egyik elsődleges felhasználási területe a log fájlok feldolgozása - amelyek időadatot tartalmaznak -, a gawk a következő két függvényt nyújtja az időadatok kinyeréséhez és formázásához:

  systime()
  visszaadja az Epoch (POSIX rendszereken 1970. jan. 1. 00:00:00) óta másodpercekben eltelt időt.

  strftime([format [, timestamp]])
  az időadatot a formátumnak megfelelően formázza. Az időadatnak a systime() által visszaadott formával megegyezőnek kell lennie. Ha a formátum hiányzik, a date (1) parancs kimenetével megegyező, alapértelmezett formátumot alkalmaz. A biztosan használható formátum konverziókat lásd az ANSI C strftime() függvényének specifikációjánál. A gawk -kal jár az strftime (3) függvény public-domain verziója és az ahhoz tartozó man lap. Ha a gawk fordításakor ezt a verziót használták, akkor a man lapban leírt minden konverzió elérhető a gawk számára.

  Sztring konstansok

  Az AWK sztringjei dupla idézőjelek (") közé zárt karaktersorozatok. A gawk bizonyos escape szekvenciákat  felismer a sztringekben. Ezek:

  \\
  Literális backslash.

  \a
  Az "alert" karakter; rendszerint az ASCII csengő (ASCII BEL) karakter.

  \b
  Backspace.

  \f
  Lapdobás.

  \n
  Újsor.

  \r
  Kocsivissza.

  \t
  Vízszintes tabulátor.

  \v
  Függőleges tabulátor.

  \x hexa jegyek
  A \x -et követő hexadecimális számmal jelzett karakter. Mint az ANSI C-ben, az utána álló minden hexadecimális jegy az escape szekvencia részeként kerül feldolgozásra. (Ez a jellemző kell hogy mondjon valamit a bizottsági nyelvtervezésről.) Pl. az "\x1B" az ASCII ESC (escape) karakter.

  \ ddd
  Az egy-, két-, vagy háromjegyű oktális számnak megfelelő karakter. Pl. az "\033" az ASCII ESC (escape) karakter.

  \ c
  A literális c karakter.

  Az escape szekvenciák konstans reguláris kifejezésekben szintén használhatók (pl. /[ \t\f\n\r\v]/  whitespace karakterekre illeszkedik).

  Kompatíbilis módban az oktális vagy hexadecimális escape szekvenciákkal jelölt karakterek literálisan kerülnek feldolgozásra a regurális kifejezés konstansokban. Így a /a\52b/ ugyanaz, mint a /a\*b/ .

  FÜGGVÉNYEK

  Az AWK függvényei a következőképpen definiálandók:

  function név(fIparamáterlistafB) { utasítások }

  A függvények végrehajtása akár mintából, akár tevékenységből való meghívásukkor történik meg. A függvényhívásokban megadott aktuális paraméterek a függvényekben deklarált formális paramétereknek adnak konkrét értéket. A tömbök átadása hivatkozás szerinti, a többi paraméteré érték szerinti.

  Mivel a függvények eredetileg nem voltak az AWK nyelv részei, a lokális változók eléggé suta módon adhatók meg: a paraméterlistában extra paraméterekként deklarálandók. A konvenció az, hogy a paraméterlistában a lokális változókat extra space-ekkel választják el a valódi paraméterektől. Például:

  function f(p, q,   a, b)  # a és b lokális
  {
    .....
  }
  

  /abc/ { ... ; f(1, 2) ; ... }

  A függvényhívás bal oldali zárójelének közvetlenül kell követnie a függvénynevet, whitespace nem lehet közöttük. Ez a konkatenációs operátorral való összekeverés elkerülése miatt van így. A megkötés nem vonatkozik a fent felsorolt beépített függvényekre.

  A függvények hívhatják egymást és lehetnek rekurzívak. A lokális változóként használt függvényparaméterek üres sztring és zéró számértékkel inicializálódnak a függvényhívás során.

  Ha a --lint opció meg van adva, a gawk fordítási és nem futási időben figyelmeztet a definiálatlan függvények hívása esetén. Futási időben egy definiálatlan függvény meghívása fatális hiba.

  A func kulcsszó használható a function helyén.

  PÉLDÁK

  Az összes felhasználó login nevének rendezése és kiírása:
  

  BEGIN { FS = ":" } { print $1 | "sort" }

  Egy file sorainak megszámlálása:

  { nlines++ } END { print nlines }

  A file minden sora elé a sorszám kiírása:

  { print FNR, $0 }

  A sorszám konkatenációja (egy témavariáció):

  { print NR, $0 }

  LÁSD MÉG

  egrep (1), getpid (2), getppid (2), getpgrp (2), getuid (2), geteuid (2), getgid (2), getegid (2), getgroups (2)

  "The AWK Programming Language" , Alfred V. Aho, Brian W. Kernighan, Peter J. Weinberger, Addison-Wesley, 1988. ISBN 0-201-07981-X.

  "AWK Language Programming" , Edition 1.0, published by the Free Software Foundation, 1995.

  POSIX KOMPATIBILITÁS

  A gawk egyik elsődleges célja a POSIX szabvánnyal - csakúgy, mint a UNIX awk legújabb verziójával - való kompatibilitás. E célból a gawk egyesíti a következő, felhasználó által látható szolgáltatásokat, amelyeket nem ír le az AWK könyv, de részei a Bell Labs awk verziójának, és a POSIX szabványnak.

  Új dolog a -v opció a programvégrehajtás megkezdése előtti változó-értékadáshoz. A könyv azt jelzi, hogy a parancssori értékadás akkor történik meg, amikor az awk egyébként fájlként nyitná meg az argumentumot - amely a BEGIN blokk végrehajtása után valósul meg. Azonban a korai megvalósításokban, amikor ilyen értékadás jelent meg fájlnevek előtt, az megtörtént, mielőtt a BEGIN blokk lefutott volna. Programok váltak ettől a ``szolgáltatástól'' függővé. Amikor az awk -ot a dokumentációjához igazították, ezt az opciót adták hozzá, hogy alkalmazkodjon a régi viselkedéstől függő alkalmazásokhoz. (E szolgáltatással szemben nem volt ellenvetés sem az AT&T, sem a GNU fejlesztői részéről.)

  Az alkalmazás specifikus szolgáltatásokhoz tartozó -W opció a POSIX szabványból ered.

  Az argumentumok feldolgozása során a gawk a ``--'' speciális opciót használja az argumentumok végének jelzéséhez. Kompatíbilis módban figyelmeztet a definiálatlan opciókra, másrészről viszont figyelmen kívül hagyja azokat. Rendes működéskor az ilyen argumentumok átadódnak az AWK programnak, hogy az dolgozza fel őket.

  Az AWK könyv nem definiálja az srand() visszatérési értékét. A POSIX szabvány szerint az inicializáló értéket adja vissza, lehetővé téve a véletlenszám-sorozatok nyomonkövetését. Ezért a gawk srand() függvénye szintén az említett számmal tér vissza.

  További új szolgáltatások: Több -f opció használata (az MKS awk ból); az ENVIRON tömb; a \a és \v escape szekvenciák (eredetileg a gawk -ban, majd onnan áttéve az AT&T awk -jába); a tolower() és toupper() beépített függvények (az AT&T-ből); és a printf ANSI C konverziós szabályai (először az AT&T verzióban).

  GNU BŐVÍTÉSEK

  A gawk számos szolgáltatással kibővíti a POSIX awk -ot. Ezek leírása ebben a részben szerepel. Minden itt felsorolt bővítés kikapcsolható a gawk --traditional opció hívásával.

  A gawk következő szolgáltatásai nem érhetők el a POSIX awk -ban:

 • A \x escape szekvencia. (A --posix kikapcsolja).
 • Az fflush() függvény. (A --posix kikapcsolja).
 • A systime() , strftime() és gensub() függvények.
 • A bemeneti/kimeneti átirányításra használt különleges fájlneveket nem ismeri fel.
 • Az ARGIND , ERRNO és RT változóknak nincs speciális jelentésük.
 • Az IGNORECASE változó és annak mellékhatásai nem érhetők el.
 • A FIELDWIDTHS változó és a rögzített szélességű meződarabolás.
 • Az RS változó reguláris kifejezésként való használata.
 • Egyes karakterekre szétvágás az FS változó vagy a split() harmadik argumentumának üres sztringre állításával.
 • Nincs elérési út bejárás a -f opcióval megadott fájlok megtalálásához. Tehát az AWKPATH környezeti változónak nincs különleges jelentése.
 • Az aktuális file feldolgozásának megszüntetésére használt "nextfile" utasítás.
 • A delete   array  használata egy teljes tömb törléséhez.
 • Az AWK könyv nem definiálja a close() függvény visszatérési értékét. A gawk close() függvénye az fclose (3) vagy pclose (3) függvénytől kapott értéket adja vissza, amikor egy fájlt illetve csatornát lezár.

  A gawk --traditional opcióval történő hívásakor - ha a -F opciónak adott fs értéke ``t'' - az FS értéke a tab karakter lesz. Fontos, hogy a gawk -F\t ...  megadása egyszerűen a shell ``t''-re hivatkozását eredményezi, és nem ad át ``\t''-t a -F opciónak. Mivel ez egy meglehetősen csúnya, speciális eset, nem ez az alapértelmezett viselkedés. Szintén nem ez történik, ha a --posix opció meg van adva. Hogy igazán a tab karaktert kapjuk mező-elválasztóként, a legjobb, ha aposztrófot használunk:  gawk -F'\t' ...  .

  TÖRTÉNELMI SZOLGÁLTATÁSOK

  A történelmi AWK megvalósításoknak két szolgáltatását támogatja a gawk . Először: lehetőség van a .R length() beépített függvény nem csak argumentumok, hanem zárójelek nélküli hí- vására is. Ilyenformán az

  a = length # Holy Algol 60, Batman!

  ugyanaz, mint bármelyik az

  a = length()
  a = length($0)

  közül. Ezt a lehetőséget ``helytelenítik'' a POSIX szabványban, és a gawk figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a --lint opció meg van adva a parancssorban.

  A másik szolgáltatás a continue vagy break utasítás használata while , for vagy do ciklus törzsén kívül. A tradícionális AWK megvalósítások ezt a használatot a next utasítással egyenértékűként kezelték. A gawk --traditional megadása esetén támogatja ezt a használatot.

  KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

  Ha a POSIXLY_CORRECT környezeti változó létezik, akkor a gawk pontosan úgy viselkedik, mintha a --posix volna megadva a parancsssorban. Ha a --lint meg van adva, a gawk figyelmeztető üzenetet küld erről a hatásról.

  Az AWKPATH környezeti változó használható olyan könyvtárak megadására, amelyeket a gawk bejár a -f és --file opcióval megadott fájlok megkeresése érdekében.

  HIBÁK

  A -F opcióra nincs szükség, adva lévén a parancsori változó-értékadás lehetősége; csupán a kompatibilitás fenntartása miatt marad.

  Ha a rendszer támogatja a /dev/fd , és az összerendelt /dev/stdin/ , /dev/stdout   és  /dev/stderr file-okat, lehet, hogy más lesz a kimenet, mint ezen fájlok nélküli rendszereken. Amikor a gawk belül emulálja ezeket a fájlokat, összehangolja a standard kimenetre küldött kimenetet a /dev/out -ba küldött kimenettel; míg az ilyen fájlokkal rendelkező rendszereken a kimenet lényegében más fájlokba megy. Vigyázz, Vásárló!

  Szintaktikailag érvénytelen egykarakteres programok valószínűleg túlcsordulnak az elemző vermen, és meglehetősen semmitmondó üzenetet generálnak. Az ilyen programokat meglepően nehéz teljesen általános esetben felismerni, és igazán nem éri meg ilyenirányú erőfeszítéseket tenni.

  VERZIÓ

  Ez a man lap a 3.0.2-es verziószámú gawk -ot dokumentálja.

  SZERZŐK

  A UNIX awk eredeti verzióját Alfred Aho, Peter Weinberger és Brian Kernighan tervezte és vitelezte ki a AT&T Bell Labs-nál. Brian Kernighan továbbra is javítja és fejleszti.

  A gawk ot Paul Rubin és Jay Fenlason írta a Szabad Software Alapítványnál úgy, hogy kompatíbilis legyen a Seventh Edition UNIX-ban közzétett eredeti awk verzióval. John Woods számos hibajavítással járult hozzá. David Trueman - Arnold Robbins támogatásával - kompatíbilissá tette az awk -ot a UNIX awk új verziójával. Arnold Robbins a jelenlegi karbantartó.

  Az eredeti DOS-os változatot Conrad Kwok és Scott Garfinkle készítette. A jelenlegi DOS-os karbantartó Scott Deifik. Pat Rankin munkája a VMS változat, és Michal Jaegermanné az Atari ST-s. Az OS/2-es változatot Kai Uwe Rommel készítette Darrel Hankerson támogatásával és segítségével. Fred Fish szolgáltatta az Amiga támogatást.

  HIBAJELENTÉS

  Ha hibát találsz a gawk -ban, kérünk, küldj egy e-mailt a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu címre, és cc-zd azt az arnold@gnu.ai.mit.edu -hoz. Kérünk, mellékeld az operációs rendszered nevét és verziószámát, a gawk verziószámát, hogy milyen C fordítót használtál a fordításához, és egy minél kisebb tesztprogramot és adatsort a probléma reprodukálásához.

  Mielőtt hibajalentést küldenél, kérünk, tégy meg két dolgot. Először: ellenőrizd, hogy a gawk legújabb verziója van-e meg. Sok hiba (rendszerint hajszálnyiak) kerül kijavításra minden verzióban, és ha a tiéd elavult, lehet, hogy a problémát már megoldották. Másodszor: olvasd el figyelmesen a man lapot és a referenciakönyvet, hogy megbizonyosodj róla, hogy amit hibának gondolsz az valóban hiba, és nem csak egy hirtelen fordulat a nyelvben.

  Bármit is teszel, NE küldj hibajalantést a comp.lang.awk címre. Jóllehet a gawk fejlesztői alkalmanként olvassák ezt a hírcsoportot, a hibajelentések oda postázása megbízhatatlan módja a hibajelentésnek. Ehelyett, kérünk, használd a fent megadott e-mail címeket.

  KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

  A Bell Labsnél dolgozó Brian Kernighan értékes segítséget nyújtott a tesztelés és hibajavítás alatt. Köszönjük neki.

  MÁSOLÁSI JOGOK

  Copyright \(co) 1996 Free Software Foundation, Inc.

  Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készítsenek és terjesszenek erről az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a copyright megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden másolaton.

  Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják és terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel - , feltéve, hogy a teljes leszármazott munka ezzel a copyright megjegyzéssel megegyező engedélyekkel bírjon.

  Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt fordításának másolását és terjesztését a fenti feltételek szerint, azzal a különbséggel, hogy ezt az engedélyező megjegyzést - a Free Software Foundation által elfogadott - fordításban is lehet közölni.

  MAGYAR FORDÍTÁS

  Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>