grep(1)


NÉV

grep, egrep, fgrep - mintához illeszkedő sorokat nyomtat

ÁTTEKINTÉS

grep [ - [[ AB  ] ]  num  ] [ - [ CEFGVBchilnsvwx ] ] [ -e ] minta | -f file ] [ fájlok... ]

LEÍRÁS

Grep a megnevezett bemeneti fájlok -ban a megadott mintá -hoz illeszkedő sorokat keres. Amennyiben nincs bemenő fájlnév megadva, vagy az a - jel, a standard bemenetet olvassa. Alapértelmezés szerint grep a mintához illeszkedő sorokat kinyomtatja.

Három fő változata van a grep -nek, melyeket a következő opciókkal szabályozhatunk:

-G
A mintá -t alap szabályos kifejezésként (basic regular expression) kezeli. Részletesebben lásd lentebb. Ez az alapértelmezett.

-E
A mintá -t bővített szabályos kifejezésként (extended regular expression) kezeli. Részletesebben lásd lentebb.

-F
A mintá -t fix stringekből álló listának veszi, melyek újsor-jelekkel vannak elválasztva, és amelyekből bármelyikhez való illeszkedést keressük.

Létezik továbbá két programváltozat: egrep és fgrep . Egrep hasonló, de nem azonos  grep -E  , -vel és kompatíbilis a történelmi Unix egrep -pel. Fgrep azonos  grep -F  -fel.

A grep minden változata megérti az alábbi opciókat:

- num
Az illeszkedést mutató sorok környezetükkel együtt lesznek kinyomatatva, azaz ezen sorok előtt és utáni num számú sor is nyomtatásra kerül. Eközben a grep program sosem fog egy sort többször kinyomtatni, még akkor sem, ha ezek a környezetek átfedik egymást.

-A   num 
Az illeszkedést mutató sorok utáni num sor is nyomtatásra kerül.

-B   num 
Az illeszkedést mutató sorok előtti num sor is nyomtatásra kerül.

-C
Azonos -2 -vel.

-V
Kinyomtatja a grep verziószámát a standard hibakimenetre. Ezt a verziószámot célszerű csatolni minden hibajelentéshez. (Lásd lent.)

-b
A kimeneti sorok előtt kinyomtatja a bemeneti fájlon belüli offset értéket. (Azaz azt, hogy a sor hányadik bájttal kezdődik a fájl kezdete után.)

-c
Elhagyja a szokásos kimenetet, ehelyett az illeszkedést mutató sorok számát írja ki minden fájl esetére. A -v opcióval (lásd lent), a nem illeszkedő sorokat számolja.

-e   minta 
A mintá -t használja mintának. Hasznos, ha a minta - jellel kezdődik.

-f   fájl 
A mintát a fájl -ból veszi.

-h
Több fájlban való kereséskor elhagyja a kimeneten a fájlnevek sor eleji kiírását.

-i
Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket sem a mintá -ban, sem a bemeneti fájlban.

-L
Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből nem származna kimenet.

-l
Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből származna kimenet.

-n
A kimenet sorai elején megadja a sor bemeneti fájlon belüli számát.

-q
Csendes (quiet) üzemmód: elhagyja a normális kimenetet. (Ilyenkor a grep -nek csak a visszatérési értéke ad információt.)

-s
Elhagyja a nemlétező vagy olvashatatlan fájlokról szóló hibajelentéseket.

-v
Megfordítja az illeszkedés értelmét: a mintához nem illeszkedő sorokat választja ki.

-w
Csak azokat a sorokat választja ki, amelyekben az illeszkedés teljes szavakból származik. Azaz az illeszkedést mutató szövegrész előtt és után nem állhat betű, szám vagy aláhúzásjel.

-x
Csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál.

SZABÁLYOS KIFEJEZÉSEK (REGULAR EXPRESSIONS)

A szabályos kifejezés egy minta, amely a stringeknek egy halmazát írja le. A szabályos kifejezések az aritmetikai kifejezésekhez hasonlóan konstruálhatók, azaz különböző operátorokkal kisebb kifejezésekből építhetők fel.

Grep kétféle változatát érti a szabályos kifejezések nyelvtanának (syntax): az ``alap'' (basic) és a ``bővített'' (extended) változatot. A  GNU   grep -ben nincs különbség a kétféle nyelvtan által elérhető funkciókban. Más megvalósításokban az alap szabályos kifejezések kevésbé hatékonyak. A következő leírás a bővített szabályos kifejezésekre vonatkozik; az alap reguláris kifejezéseknek ettől való különbségeit ezután összegezzük.

Az elemi építőkövek olyan szabályos kifejezések, melyek egyetlen karakterhez illeszkednek. A legtöbb karakter (pl. a betűk és a számok) szabályos kifejezések, melyek önmagukhoz illeszkednek. A speciális jelentéssel rendelkező metakarakterek (pl. a ., *, [ karakterek) elé backslash-t kell írni, hogy speciális jelentésük helyett a karakterhez való illeszkedést vizsgálhassuk. (Pl. a mintában levő \[ fog illeszkedik a szövegbeli nyitó szögletes zárójellel.)

A [ és ] jelek közé írt karakterlista illeszkedik a listában szereplő bármely karakterhez. Amennyiben a lista a ^ jellel kezdődik, az illeszkedés a listában nem szereplő karakterekkel áll fenn. Például a [0123456789] szabályos kifejezés bármely számjegyhez illeszkedik.

ASCII karakterek tartománya az első és utolsó karakterek megadásával adható meg, ha ezeket `-' jel választja el. (Pl. [a-f] ugyanaz, mint [abcdef].)

Végül a karakterek néhány speciális osztálya előre definiált névvel rendelkezik. (Ezen nevek jelentése angolul magától értetődő, itt kifejtjük őket.)

[:alnum:]
betű vagy szám

[:alpha:]
betű

[:cntrl:]
vezérlőkarakter

[:digit:]
számjegy

[:graph:]
grafikus karakter

[:lower:]
kisbetű

[:print:]
nyomtatható karakter

[:punct:]
elválasztó, központozó jel (.,;?!)

[:space:]
szóköz

[:upper:]
nagybetű

[:xdigit:]
hexadecimális szám

Pédául [[:alnum:]] jelentése: [0-9A-Za-z] , azzal a kitétellel, hogy az utóbbi forma az ASCII kódolástól függ, míg az előbbi nem, így átvihető. (Megjegyzés: ezen osztálynevekben szereplő zárójelek a szimbolikus nevek részei, és a zárójeles listákat határoló zárójelek mellett ezeket is meg kell adni.)

A legtöbb metakarakter elveszti speciális jelentését egy listán belül. Egy ] jelet a minta első elemeként szerepeltetve csatolhatunk a listához. Hasonlóan a ^ jel az első kivételével bármely helyre kerülve a `^' jelet fogja jelenteni. Végül a `-' jelet a lista utolsó elemeként kell írni, ha nem metakarakterként akarjuk értelmezni.

A pont ( . ) minden karakterhez illeszkedik. A \w szimbólum az [[:alnum:]] szinonímája, míg \W ugyanaz, mint [^[:alnum:]] .

A ^ és a $ jelek metakarakterek, melyek rendre a sorkezdő és -záró üres srtingekhez illeszkednek. Hasonlóan a \< és \> szimbólumok a szavak elejénél illetve végénél található üres stringhez illeszkednek. A \b a szóhatáron levő üres stringhez illeszkedik, míg \B a nem szóhatáron levő üres stringhez illeszkedik.

Az egy karakterhez illeszkedő szabályos kifejezéseket a következő ismétlési operátorok egyike követheti:

?
Az előző tag opcionális, és legfeljebb egyszer illeszkedik.

*
Az előző tag nulla vagy több alkalommal illeszkedik.

+
Az előző tag egy vagy több alkalommal illeszkedik.

{ n }
Az előző tag pontosan n alkalommal illeszkedik.

{ n ,}
Az előző tag n vagy több alkalommal illeszkedik.

{, m }
Az előző tag legfeljebb m alkalommal illeszkedik.

{ n , m }
Az előző tag legalább n de legfeljebb m alkalommal illeszkedik.

Két szabályos kifejezés összefűzhető; a kapott szabályos kifejezés minden olyan stringhez illeszkedik, amely a két szabályos kifejezéshez illeszkedő két részstringből állítható össze a sorrend megtartása mellett.

Két szabályos kifejezés összekapcsolható a | infix operátorral; a kapott szabályos kifejezés minden stringhez illeszkedik, amelyikhez valamelyik részkifejezés illeszkedik.

Az ismétlés nagyobb precedenciájú, mint az összefűzés, ami viszont a választóoperátornál (azaz |-nál) nagyobb precedenciájú. Egy részkifejezés zárójelbe tehető, hogy felülbíráljuk a precedenciát.

A \ n visszahivatkozást (backreference) jelöl, ahol n egy számjegy. Ez illeszkedik ahhoz a stringhez, amely a szabályos kifejezés ezt megelőző n -edik zárójeles alkifejezéshez illeszkedett.

Az alap szabályos kifejezésekben a ? , + , { , | , ( , és ) metakarakterek elvesztik speciális jelentésüket; helyettük a backslash-es változatukat kell használni: \? , \+ , \{ , \| , \( , és \) .

Az egrep programban a { metakarakter elveszti speciális jelentését, helyette a \{ használható.

DIAGNOSZTIKA

Általában a kilépési állapot (exit status) 0, ha volt illeszkedés és 1, ha nem volt egyetlen illeszkedés sem. A -v opció megfordítja ennek értelmét.

A 2 kilépési állapot hibát jelez: nyelvtani hiba volt a mintában vagy elérhetetlen a bemeneti fájl, esetleg más rendszerhiba történt.

HIBÁK

A hibajelentések e-mail-en a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu . címre küldendők. Győződjön meg róla, hogy a ``grep'' szó szerepel valahol a ``Subject:'' mezőben.

Nagy ismétlési számok a { m , n } ismétlési operátorban nagy memóriafelhasználást eredményezhetnek. Továbbá néhány más bonyolult szabályos kifejezés exponenciálisan növő időt és tárhelyet követelhet, és azt eredményezheti, hogy a grep kifut a memóriából.

A visszahivatkozások nagyon lassúak és exponenciálisan növő futásidőt igényelnek.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>