Vissza az Általános Számítástudományi Tanszék kezdôlapjára


Párhuzamos folyamatok - Prg. terv. mat., I/2. sáv 2+0

Oktatási segédanyag a II. félévhez


Párhuzamos folyamatok

2 féléves tárgy (kötelezõ a sávot felvett hallgatók számára)

óraszám: 2+0 (mindkét félévben)

számonkérés: kollokvium, (a kollokvium megkezdésének feltétele a félév során kiadott feladatok megoldásainak bemutatása)

elõismeretek: Formális nyelvek és automaták, Párhuzamos programozás alapjai

Az elõadás célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a párhuzamos viselkedés algebrai eszközökkel, ill. Petri hálókkal történõ lerásának elméletébe és megismerkedjenek ezen modellekre épülõ gyakorlati eszközök alkalmazásának lehetõségeivel.

A tárgy tematikájában központi fogalomak: folyamat, számítási folyamat, párhuzamosság, mûveletek folyamatokkal, folyamatok kompozíciója.

Elsõ félévben a Petri hálók elmélete szerepel részletesebben, sok modellezési példával. A viselkedési és strukturális tulajdonságok mellett analizálási módszerekkel és nevezetesebb részosztályokkal, ezek egymáshoz való viszonyával foglalkozunk. Az elevenségre, biztonságosságra, elérhetõségre vonatkozó kritériumokat kimondó tételek mellett ezeket a tulajdonságokat megõrzõ transzformációkat vezetünk be. Megismerjük egy Petri-háló alapú programfejlesztõ eszkõz fogalomrendszerét és példalkalmazásokat készítûnk az eszkõz segtítségével.

A második félév anyaga az algebrai modellek fogalomrendszerét mutatja be egy kiválasztott modellen keresztül, illetve általában vizsgáljuk processzalgebrai modellek tulajdonságait. A folytamatokat azok történeteivel lehet jellemezni. A folyamtok szemantikai lerását megadjuk leíró, mûveleti és axiomatikus formában, vizsgáljuk ezek egymáshoz való viszonyát.