Kétmintás u-próba

A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

A kétmintás u-próba a statisztikai hipotézisvizsgálatok közül a paraméteres próbák közé tartozik. A próba azt vizsgálja, hogy két külön mintában egy-egy valószínűségi változó átlagai egymástól szignifikánsan különböznek-e.

Tartalomjegyzék

[szerkesztés] A próba alkalmazásának feltételei

[szerkesztés] A próba nullhipotézise

Nullhipotézis: a két mintában a két átlag statisztikai szempontból megegyezik.

Alternatív hipotézis: a két mintában a két átlag statisztikai szempontból nem egyezik meg.

A "statisztikai szempontból" kifejezés itt arra utal, hogy az eltérés a két átlag között olyan minimális, hogy pusztán csak a véletlen ingadozásnak tulajdonítható (ekkor a két átlag statisztikai szempontból azonosnak tekinthető), vagy jelentősen nagyobb, mint ami a véletlennel magyarázható (ekkor a két átlag statisztikai szempontból nem tekinthető azonosnak).

Valójában a fenti két hipotézis precíz matematikai megfogalmazása a következő.

 • H0: Az X és Y valószínűségi változók várható értékei megegyeznek, (E(X) = E(Y)).
 • H1: Az X és Y valószínűségi változók várható értékei nem egyeznek meg, (E(X) ≠ E(Y)).

[szerkesztés] A próbastatisztika

A kétmintás u-próba próbastatisztikája

u = \frac {\overline x- \overline y} {\sqrt { \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m} } }

ahol

 • \overline x az egyik valószínűségi változó átlaga a mintájában,
 • \overline y a másik valószínűségi változó átlaga a mintájában,
 • σx az egyik valószínűségi változó ismert szórása (ld. feltételek),
 • σy a másik valószínűségi változó ismert szórása (ld. feltételek),
 • n az egyik minta elemszáma és
 • m a másik minta elemszáma.

[szerkesztés] A próba végrehajtásának lépései

 1. Az u próbastatisztika értékének kiszámítása.
 2. A p szignifikancia szint megválasztása. (Ez a legtöbb vizsgálat esetén 0,05 vagy 0,01.)
 3. A p szignifikancia szinttől függő up/2 érték kiválasztása a próbának megfelelő táblázatból. A táblázat jelen esetben a standard normális eloszlás táblázata, ahol azt az x értéket kell kikeresni melynél nagyobb értéket standard normális eloszlású valószínűségi változó csak p/2 valószínűséggel vesz fel. (Ez az érték p=0,05 esetén up/2 = u0,025 = 1,96, p=0,01 esetén up/2 = u0,05 = 2,576.
 4. A nullhipotézisre vonatkozó döntés meghozása.
  • Ha |u| ≥ up/2, akkor a nullhipotézist elvetjük, az alternatív hipotézist tartjuk meg, és az eredményt úgy interpretáljuk, hogy a két mintában a valószínűségi változók átlagai szignifikánsan eltérnek egymástól (p szignifikancai szint mellett).
  • Ha |u| < up/2, akkor a nullhipotézist megtartjuk, amit úgy interpretálunk, hogy a kétmintás u-próba nem mutat ki szignifikáns különbséget a két mintában a valószínűségi változók átlagai között (p szignifikancai szint mellett).

[szerkesztés] Példa

[szerkesztés] A próba matematikai háttere

Az egymintás u-próbához hasonlóan a kétmintás esetben is azt lehet megmutatni, hogy az u próbastatisztika standard nomális eloszlást követ. Részletesebben azt, hogy ha X jelöli az egyik, Y a másik valószínűségi változót, X1, X2, ... , Xn, az egyik mintát Y1, Y2, ... , Ym a másik mintát, valamint σx és σy rendre az X és az Y szórását, akkor az

\overline X= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i

és

\overline Y= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{n} Y_j

jelöléseket bevezetve az

u = \frac {\overline X- \overline Y} {\sqrt { \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m} } }

próbastatisztika standard normális eloszlást fog követni. Emiatt bármilyen 1 > p > 0 esetén meg lehet határozni azt az up/2 értéket, melyre

1-p = \bold P \left( -u_{p/2} < \frac {\overline X- \overline Y} {\sqrt { \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m} } } < u_{p/2} \mid \ H_0 \right) = \Phi (u_{p/2}) - \Phi (-u_{p/2}) = 2\Phi (u_{p/2})-1

ahol Φ(x) a standard normális eloszlásfüggvény. Ez azt jelenti, hogy ha igaz a nullhipotézis, akkor az u próbastatisztika értéke 1-p valószínűséggel a (-up/2, up/2) intervallumba esik.

[szerkesztés] Megjegyzések

 • A kétmintás u-próba bizonyos tekintetben az kétmintás t-próba párja. A kétmintás t-próba ugyanezt a nullhipotézist vizsgálja, csak nem feltétele az szórások értékének előzetes ismerete, hanem azokat a minták adatai alapján becsli. A próbastatisztika képlete is nagyon hasonló, csak benne az ismert σx és σy szórások helyett a mintából becsült sx és sy szórások szerepelnek. Természetesen a két próba matematikai háttere is nagyon hasonló.
 • A szakirodalom nem teljesen egységes annak tekintetében, hogy a nullhipotézis elvetéséről vagy megtartásáról szóló döntésben az |u| és up közötti két egyenlőtlenség közül melyiknél engedi meg az egyenlőséget. Ennek gyakorlati jelentősége nem igazán van, az alkalmazások során nagyon ritkán adódik, hogy a kiszámított próbastatisztika pontosan egybeesen a táblázatbeli értékkel. Ha esetleg mégis így alakul, akkor az eredmény úgy interpretálható, hogy a nullhipotézis elvetése esetén a kockázat pontosan megegyezik a szignifikancia szinttel, s innen a kutató (és a tudós társadalom) szája ízétől függ, hogy ebben inkább a nullhipotézis elvetésének, vagy inkább a nullhipotézis megtartásának zálogát látja.
 • Érdemes megfigyelni az óvatos fogalmazást a nullhipotézis megtartása esetén. Az általunk meghatározott p szignifikancia szint az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűségét adja meg. Ha el tudom vetni a nullhipotézist, ekkora kockázatot vállalok arra nézve, hogy esetleg hiba elvetni. Amennyiben viszont nem tudom elvetni a nullhipotézis, akkor elsőfajú hibát biztosan nem fogok elkövetni, ám elkövethetek másodfajú hibát, melynek kockázatáról semmit nem mond a próba. Ez indokolja, hogy ha a nullhipotézist megtartjuk, akkor nem azt mondjuk, hogy nincs szignifikáns különbség a minta átlaga és az előre megadott m érték között, hanem hogy az egymintás u-próba nem tudott szignifikáns különbséget kimutatni (ami ettől még lehet, hogy van).

[szerkesztés] Források

 • Fazekas I. (szerk.) (2000): Bevezetés a matematikai statisztikába. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
 • Lukács O. (2002): Matematikai statisztika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 • Michaletzky Gy. – Mogyoródi J. (1995): Matematikai statisztika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Michelberger P. – Szeidl L. – Várlaki P. (2001): Alkalmazott folyamatstatisztika és idősor-analízis. Typotex Kiadó, Budapest.
 • Vargha A. (2000): Matematikai statisztika pszchológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Budapest.
Személyes eszközök