Program fuggveny2;
{
 Kétváltozós függvények ábrázolása,
 demonstrációs program
 Megoldás.
}
 Uses
  {$IFNDEF FPC -- nem FreePascal=TurboPascal}
  Newdelay,
  {$ENDIF}
  Crt,Graph;

 Const
  path = 'c:\langs\bp\bgi';
  MaxN =50;
  MaxMag =100;
  {szintvonalak száma:}
  SzvDb = 5;
  {szintvonal-arányok:}
  szv: Array [1..SzvDb] of Real=(0.2,0.4,0.6,0.8,1.0);

 Type
  TFvTabla = Array [1..MaxN,1..MaxN] of Real;

 Var
  MaxX,MaxY: Integer;  {képméretek}
  yMax,ny : Real;   {legnagyobb fv-érték, y-nyújtás}
  sDb,oDb,       {rajzolandó sorok, oszlopok száma}
  sk,ok  : Integer;  {rácsháló sor-, oszlopköz szélessége}
  fvt   : TFvTabla; {ábrázolandó függvény táblázata}
  i,j   : Integer;  {főprogram ciklusváltozói}

(*
 A megjelenítést segítő segédeljárások: ----------------------------
*)

 Procedure Karkezd;
 Begin
  Window(1,1,80,25);
  TextBackGround(blue);
  ClrScr;
 End;

 Procedure Grafikusra;
  Var
    gd,gm: Integer;
 Begin
  DetectGraph(gd,gm);
  InitGraph(gd,gm,path);
  SetBkColor(black);
  SetViewPort(0,0,GetMaxX,GetMaxY,true);
  ClearViewPort;
  MaxX:=GetMaxX; MaxY:=GetMaxY;
  sDb:=MaxN; oDb:=MaxN;
 End;

 Procedure AblakTorles(cim:string);
 Begin
  {$IFDEF FPC -- FreePascal;
          hogy a lássuk a vezérlő ablakban is a haladást:}
  Writeln(cim);
  {$ENDIF}
  SetViewPort(0,0, MaxX,MaxY,ClipOn);
  SetTextJustIfy(CenterText,TopText);
  ClearViewPort;
  Rectangle(0,0,MaxX,MaxY);
  SetViewPort(2,2, MaxX-2,MaxY-2,ClipOn);
  OutTextXY(MaxX Div 2,1,cim);
 End;

 Procedure Szovegesre;
 Begin
  CloseGraph;
  RestoreCrtMode;
 End;

(*
 A függvény és hozzátartozó segédeljárások: ------------------------
*)

 Function fv(i,j:Integer): Real;
  Var
   y: Real;
 Begin
  y:=(i-1); y:=y*(sDb-i)/sDb;
  y:=y*(j-1); y:=y*(oDb-j)/oDb*i*(sDb-i)*j;
  fv:=y;
 End;

 Function MaxMagassag: Real;
  Var
   i,j: Integer;
   max: Real;
 Begin
  max:=fvt[1,1];
  For i:=1 to sDb do For j:=1 to oDb do
  Begin
   If max<fvt[i,j] then max:=fvt[i,j];
  End;
  MaxMagassag:=max
 End;

 Procedure FuggvenyErtekek;
  Var
   i,j: Integer;
 Begin
  For i:=1 to sDb do For j:=1 to oDb do
  Begin
   fvt[i,j]:=fv(i,j);
  End;
 End;

(*
 A rajzoló módszerek: ----------------------------------------------
*)

 Function Szintvonal(fgvertek1,fgvertek2: Real):Boolean;
  Var
   k: Integer;
   x: Real;
 Begin
  x:=szv[1]*yMax; k:=1;
  while (x<fgvertek1) and (x<fgvertek2) do
  Begin
   k:=k+1; x:=szv[k]*yMax;
  End;
  Szintvonal:=(x<fgvertek1) or (x<fgvertek2);
 End;

 Procedure Rajzszint1;
 {
  Rajzolás merőleges szintvonalakkal
 }
  Var
   i,j: Integer;

  Procedure Fuggoleges(i,j: Integer);
   Var
    sor,oszlop: Integer;
  Begin
   sor:=MaxY-i*sk; oszlop:=j*ok;
   Line(oszlop,sor,oszlop,sor+sk);
  End;

  Procedure Vizszintes(i,j: Integer);
   Var
    sor,oszlop: Integer;
  Begin
   sor:=MaxY-i*sk; oszlop:=j*ok;
   Line(oszlop,sor,oszlop-ok,sor);
  End;

 Begin
  AblakTorles('Szintvonal-1');
  sk:=MaxY Div sDb; ok:=MaxX Div oDb;
  For i:=1 to sDb-1 do For j:=1 to oDb-1 do
  Begin
   If szintvonal(fvt[i,j],fvt[i,j+1]) then Fuggoleges(i,j);
   If szintvonal(fvt[i,j],fvt[i+1,j]) then Vizszintes(i,j);
  End;
 End;

 Procedure Rajzszint2;
 {
  Rajzolás 4-irány  szintvonalakkal
 }
  type TSzintPontok=array [1..4] of Record
                    sor,oszlop: Integer;
                   End;
  Var
   x  : Real;
   db,
   i,j,k: Integer;
   szint: TSzintPontok;

  Procedure Egyenes(Const szint:TSzintPontok);
   Var
    sor1,oszlop1,sor2,oszlop2: Integer;
  Begin
   sor1:=MaxY-szint[1].sor*sk Div 2; oszlop1:=szint[1].oszlop*ok Div 2;
   sor2:=MaxY-szint[2].sor*sk Div 2; oszlop2:=szint[2].oszlop*ok Div 2;
   Line(oszlop1,sor1,oszlop2,sor2);
  End;

  Procedure Kereszt(Const szint:TSzintPontok);
   Var
    sor1,oszlop1,sor2,oszlop2: Integer;
    sor3,oszlop3,sor4,oszlop4: Integer;
  Begin
   sor1:=MaxY-szint[1].sor*sk Div 2; oszlop1:=szint[1].oszlop*ok Div 2;
   sor2:=MaxY-szint[2].sor*sk Div 2; oszlop2:=szint[2].oszlop*ok Div 2;
   sor3:=MaxY-szint[3].sor*sk Div 2; oszlop3:=szint[3].oszlop*ok Div 2;
   sor4:=MaxY-szint[4].sor*sk Div 2; oszlop4:=szint[4].oszlop*ok Div 2;
   Line(oszlop1,sor1,oszlop3,sor3);
   Line(oszlop2,sor2,oszlop4,sor4);
  End;

 Begin
  AblakTorles('Szintvonal-2');
  sk:=MaxY Div sDb; ok:=MaxX Div oDb;
  For i:=1 to sDb-1 do For j:=1 to oDb-1 do
  Begin
   db:=0;
   If szintvonal(fvt[i,j],fvt[i,j+1]) then
   Begin
    db:=db+1;
    szint[db].sor:=i*2; szint[db].oszlop:=j*2+1;
   End;
   If szintvonal(fvt[i,j],fvt[i+1,j]) then
   Begin
    db:=db+1;
    szint[db].sor:=i*2+1; szint[db].oszlop:=j*2;
   End;
   If szintvonal(fvt[i+1,j],fvt[i+1,j+1]) then
   Begin
    db:=db+1;
    szint[db].sor:=i*2+2; szint[db].oszlop:=j*2+1;
   End;
   If szintvonal(fvt[i,j+1],fvt[i+1,j+1]) then
   Begin
    db:=db+1;
    szint[db].sor:=i*2+1; szint[db].oszlop:=j*2+2;
   End;
   If db=2 then Egyenes(szint) else If
     db=4 then Kereszt(szint);
  End;
 End;

 Procedure Rajzpontfelho;
 {
  Rajzolás pontfelhőkkel
 }
  Var
   i,j,ii,jj,k,db: Integer;
 Begin
  AblakTorles('Pontfelhö');
  sk:=MaxY Div sDb; ok:=MaxX Div oDb;
  For i:=1 to sDb do For j:=1 to oDb do
  Begin
   db:=round(sqr(fvt[i,j]/yMax)*sk*ok) Div 2;
   For k:=1 to db do
   Begin
    ii:=Random(sk); jj:=Random(ok);
    PutPixel(j*ok+jj,MaxY-i*sk+ii,1);
   End;
  End;
 End;

 Procedure Rajztegla(arnyekx,arnyeky: Integer);
  Var
   i,j,
   oszlop,sor,sor0: Integer;
   s,s2:String;
 Begin
  Str(arnyekx,s); Str(arnyeky,s2); s:='('+s+','+s2+')';
  AblakTorles('Tégla '+s);
  sk:=(MaxY-maxmag) Div sDb; ok:=MaxX Div (sDb+oDb+1);
  For i:=sDb downto 1 do For j:=oDb downto 1 do
  Begin
   oszlop:=i*sk+j*ok; sor:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,j]*ny);
   sor0:=round(MaxY-i*sk);
   SetFillStyle(SolidFill,Black);
   Bar(oszlop+arnyekx-ok,sor-arnyeky,oszlop+arnyekx,sor0-arnyeky);
   SetFillStyle(SolidFill,Blue); Bar(oszlop-ok,sor,oszlop,sor0);
  End;
 End;

 Function Felul(o,s: Real): Boolean;
 Begin
  Felul:=(GetPixel(round(o),round(s))=0) and
      (GetPixel(round(o),round(s)-1)=0);
 End;

 Function Belul(coszlop: Real; eoszlop,oszlop: Integer): Boolean;
 Begin
  Belul:=(coszlop>=eoszlop) and (coszlop<=oszlop) or
      (coszlop<=eoszlop) and (coszlop>=oszlop);
 End;

 Procedure Vonalig(oszlop,sor,eoszlop,esor: Integer);
  Var
   dsor,doszlop,nt,
   coszlop,csor  : Real;
 Begin
  If Abs(esor-sor)>Abs(eoszlop-oszlop) then nt:=Abs(esor-sor)
                     else nt:=Abs(eoszlop-oszlop);
  dsor:=(esor-sor)/nt; doszlop:=(eoszlop-oszlop)/nt;
  csor:=sor; coszlop:=oszlop;
  repeat
   csor:=csor+dsor; coszlop:=coszlop+doszlop;
  until not( felul(coszlop,csor) and belul(coszlop,eoszlop,oszlop) );
  Line(oszlop,sor,round(coszlop-doszlop),round(csor-dsor));
 End;

 Procedure Rajzfuggveny1;
  Var
   i,j,eoszlop,esor,
   ii,jj,
   oszlop,sor    : Integer;
   latszik     : Boolean;
   omax       : array [1..2*MaxN] of Integer;

  Procedure Latszopont;
  Begin
   omax[i+j]:=sor;
   If latszik then Line(eoszlop,esor,oszlop,sor)
         else Vonalig(oszlop,sor,eoszlop,esor);
   Latszik:=true;
  End;

  Procedure Nemlatszopont;
  Begin
   If latszik then Vonalig(eoszlop,esor,oszlop,sor);
   Latszik:=false;
  End;

 Begin
  AblakTorles('X fv-metszet, lepel');
  sk:=(MaxY-maxmag) Div sDb; ok:=MaxX Div (sDb+oDb+1);
  For i:=1 to 2*MaxN do omax[i]:=MaxY+1;
  For ii:=1 to sDb Div 3 do
  Begin
   i:=ii*3-2;
   eoszlop:=i*ok+1*ok; esor:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,1]*ny);
   latszik:=(esor<=omax[i+1]);
   If latszik then omax[i+1]:=esor;
   For jj:=2 to oDb Div 3 do
   Begin
    j:=jj*3-2;
    oszlop:=i*ok+j*ok; sor:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,j]*ny);
    If sor<=omax[i+j] then Latszopont else Nemlatszopont;
    eoszlop:=oszlop; esor:=sor;
   End;
  End;
 End;

 Procedure Rajzfuggveny2;
  Var
   i,j,eoszlop,esor,
   ii,jj,k,l,
   oszlop,sor    : Integer;
   omax,omin    : array [0..800] of Integer;
 Begin
  AblakTorles('X fv-metszet, lepel');
  sk:=(MaxY-maxmag) Div sDb; ok:=MaxX Div (sDb+oDb+1);
  For i:=0 to MaxX do
  Begin
   omax[i]:=MaxY+1;
   omin[i]:=0;
  End;
  For ii:=1 to sDb Div 3 do
  Begin
   i:=ii*3-2;
   eoszlop:=i*ok+1*ok; esor:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,1]*ny);
   If esor<=omax[eoszlop] then
   Begin
    omax[eoszlop]:=esor; PutPixel(eoszlop,esor,1)
   End;
   If esor>=omin[eoszlop] then
   Begin
    omin[eoszlop]:=esor; PutPixel(eoszlop,esor,1)
   End;
   For jj:=2 to oDb Div 3 do
   Begin
    j:=jj*3-2;
    oszlop:=i*ok+j*ok; sor:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,j]*ny);
    For k:=eoszlop+1 to oszlop do
    Begin
     l:=esor+(k-eoszlop)*(sor-esor) Div (oszlop-eoszlop);
     If l<=omax[k] then Begin omax[k]:=l; PutPixel(k,l,1) End;
     If l>=omin[k] then Begin omin[k]:=l; PutPixel(k,l,1) End;
    End;
    eoszlop:=oszlop; esor:=sor;
   End;
  End;
 End;

 Procedure Rajzfuggveny3;
  Var
   i,j,eoszlop,esor,
   ii,jj,
   oszlop,sor    : Integer;
   latszik     : Boolean;
   omax,ro,rs    : array [1..2*MaxN] of Integer;

  Procedure Latszopont;
  Begin
   omax[i+j]:=sor;
   If latszik then Line(eoszlop,esor,oszlop,sor)
         else Vonalig(oszlop,sor,eoszlop,esor);
   Latszik:=true;
  End;

  Procedure Nemlatszopont;
  Begin
   If latszik then Vonalig(eoszlop,esor,oszlop,sor);
   Latszik:=false;
  End;

 Begin
  AblakTorles('X-Y fv-metszet, tömör');
  sk:=(MaxY-maxmag) Div sDb; ok:=MaxX Div (sDb+oDb+1);
  For i:=1 to 2*MaxN do omax[i]:=MaxY+1;
  line(sk+ok-1,MaxY-sk,sk+ok*(oDb-4)-1,MaxY-sk);
  line(sk+ok-1,MaxY-sk,sk+ok-1,MaxY-sk-round(fvt[1,1]*ny));
  For ii:=1 to sDb Div 3 do
  Begin
   i:=ii*3-2;
   eoszlop:=i*ok+1*ok; esor:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,1]*ny);
   latszik:=(esor<=omax[i+1]);
   If latszik then omax[i+1]:=esor;
   If (i>1) and latszik then line(ro[1],rs[1],eoszlop,esor);
   ro[1]:=eoszlop; rs[1]:=esor;
   For jj:=2 to oDb Div 3 do
   Begin
    j:=jj*3-2;
    oszlop:=i*ok+j*ok; sor:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,j]*ny);
    If sor<=omax[i+j] then Latszopont else Nemlatszopont;
    eoszlop:=oszlop; esor:=sor;
    If (i>1) and latszik then line(ro[j],rs[j],oszlop,sor);
    ro[j]:=oszlop; rs[j]:=sor;
   End;
   If (i>1) then line(eoszlop,MaxY-i*sk,
             (ii*3-5)*ok+(oDb-4)*ok,MaxY-(ii*3-5)*sk);
   line(eoszlop,esor,eoszlop,MaxY-i*sk);
  End;
 End;

 Procedure Rajzfuggveny4;
  Var
   i,j,eoszlop,esor,
   ii,jj,
   oszlop,sor    : Integer;
   p        : array [1..8] of Integer;
 Begin
  AblakTorles('Festett 4szögek');
  sk:=(MaxY-maxmag) Div sDb; ok:=MaxX Div (sDb+oDb+1);
  SetColor(1); SetFillStyle(1,0);
  For ii:=sDb Div 3 downto 2 do
  Begin
   i:=ii*3-2;
   For jj:=2 to oDb Div 3 do
   Begin
    j:=jj*3-2;
    p[1]:=i*ok+(j-3)*ok; p[2]:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,j-3]*ny);
    p[3]:=(i-3)*ok+(j-3)*ok; p[4]:=round(MaxY-(i-3)*sk-fvt[i-3,j-3]*ny);
    p[5]:=(i-3)*ok+j*ok; p[6]:=round(MaxY-(i-3)*sk-fvt[i-3,j]*ny);
    p[7]:=i*ok+j*ok; p[8]:=round(MaxY-i*sk-fvt[i,j]*ny);
    FillPoly(4,p);
   End;
  End;
 End;

Begin
 Karkezd;
 Grafikusra;
 FuggvenyErtekek;
 yMax:=MaxMagassag; ny:=MaxMag/yMax;
 Rajzszint1;
 ReadKey;
 Rajzszint2;
 ReadKey;
 Rajzpontfelho;
 ReadKey;
 Rajztegla(2,2);
 ReadKey;
 Rajztegla(1,1);
 ReadKey;
 Rajztegla(0,1);
 ReadKey;
 Rajztegla(1,0);
 ReadKey;
 Rajzfuggveny1;
 ReadKey;
 Rajzfuggveny3;
 ReadKey;
 For i:=1 to sDb do For j:=1 to oDb do fvt[i,j]:=Abs(yMax-fvt[i,j]);
 Rajzfuggveny1;
 ReadKey;
{
 Rajzfuggveny2;
 ReadKey;
}
 Rajzfuggveny3;
 ReadKey;
 Rajzfuggveny4;
 ReadKey;
 Szovegesre;
End.