Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Modellezés és szimuláció / Szimulációs modellek a kémiában

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ebben a leckében két nagy anyagrész található. Az egyik célja, hogy a középiskolai kémia tananyag egy problémakörének, a reakciókinetikának, amely egyszerű matematikai eszközökkel nehezen leírható, szimulációs megoldását adja. A másik az ún. mintázatképződés lényegét és modellezésének mikéntjét mutatja be.

A reakciókinetika a gimnáziumok első osztályának kémia tantervében szerepel először az iskolai tanulmányok során. Ezzel a témakörrel 3-4 órát lehet foglalkozni a gyerekek érdeklődésétől függően, de fakultatív órákon vagy tagozaton mód van részletesebb tárgyalására is.

A reakciókinetika bevezetésénél két szempontot tartunk fontosnak.

1. A kísérletezés semmivel sem pótolható. A tanulók számára mindenféle meggondolás, matematikai levezetés és kémiai leírás a valóságról akkor meggyőző száz százalékosan, ha közvetlen tapasztalhatják, láthatják.

2. Törekedni kell a kémiai fogalmak minél pontosabb, egzaktabb meghatározására és lehetőleg matematikai eszközökkel való leírására.

A reakciókinetika fő feladata a kémiai folyamatok sebességének tanulmányozása és mechanizmusának felderítése. A természetben megfigyelhető folyamatok ritkán játszódnak le tisztán és egyedül. Rendszerint több folyamat egymással (több kémiai, ill. kémiai, fizikai és biológiai együttesen) bonyolult kombinációban zajlik le. Éppen ezért, a természet jelenségeinek részekre bontása, analízise után juthatunk csak el a tanításban közvetlenül felhasználható, az ismeretek kiindulási alapjául szolgáló modellhez, illetve kémiai kísérlethez. A reakciómechanizmus pontos leírásához ismertetni kell az atomok kötésviszonyait, egymáshoz való térbeli elhelyezkedését, a rendszer energiaállapotának változását a reakció folyamán. Lehetetlen ilyen részletesen leírni a molekulák mozgását a reakció folyamán, hiszen igen nagyszámú molekula viselkedésének összegeként kapjuk a reagáló rendszer összes közbenső állapotait. A tapasztalat szerint nemcsak különböző reakciók lefolyása igényel igen különböző időket, hanem ugyanazon reakció sebessége is tág határok között változtatható. A reakciók időbeli lefolyásának tanulmányozása arra a felismerésre vezetett, hogy a legtöbb reakció összetett, vagyis több egymás után vagy egymás mellett végbemenő egyszerű reakcióból áll. Az összetett reakciókat felépítő egyszerű reakciókat reakciólépéseknek vagy elemi reakcióknak nevezzük.

Az elemi reakciókra a következő jegyek jellemzők:

 • leírhatók egyetlen sztöchiometriai egyenlettel;
 • a reakciósebesség kialakításában csakis a reagáló komponenseknek van szerepe, a termékeknek nem;
 • sebességük arányos a reagáló komponensek koncentrációjának megfelelő hatványával.

Egy kémiai folyamat reakciómechanizmusát akkor ismerjük, ha megállapítottuk, hogy milyen elemi reakciókból tevődik össze, és kiderítettük az elemi lépéseket meghatározó tényezőket.

Az összetett reakciók mindegyikére általánosan jellemző, hogy

 • a reakciósebesség kialakulásában nemcsak a reagáló komponenseknek van szerepük, hanem a közben keletkező ún. köztitermékeknek vagy a végtermékeknek is;
 • a bruttó sztöchiometriai egyenlettel jellemzett reakció egynél több elemi részlépésnek az eredménye;
 • a sztöchiometriai egyenlet és a sebességi egyenlet között nincs közvetlen kapcsolat.

A reakciókinetikában a folyamatokat többféle szempont szerint szokás osztályozni:

 • A homogén reakciókban résztvevő valamennyi anyag ugyanabban a fázisban (gáz alakban vagy oldatban) van jelen. Legegyszerűbbek a homogén gázreakciók viszonyai.
 • A heterogén reakciók résztvevői különböző fázisokban vannak, s a reakció tulajdonképpen csak a fázisok határfelületén megy végbe.

Mind a homogén, mind a heterogén kémiai reakciók ugyanakkor lehetnek pl. termikus, fotokémiai, radiokémiai, sugárkémiai reakciók aszerint, hogy a kémiai átalakításhoz szükséges gerjesztő energiát a hő-, a fény-, a sugárzási energia vagy az elektromos energia szolgáltatja.

Tekintsünk egy állandó térfogatú és hőmérsékletű rendszert (lombikot, reaktort stb.), állandó nyomáson, amelyben különböző kémiai komponensek (molekulák, gyökök, ionok) vannak jelen. Ezek között a komponensek között elemi reakciók zajlanak le, amelyeknek hatására a komponensek mennyisége (koncentrációja, darabszáma) az idő múltával megváltozik. A komponensek mennyiségének időbeli változása áll vizsgálódásunk középpontjában. Hosszabb idő átlagában a komponensek mennyiségének térbeli eloszlását homogénnek tekintjük.

Szimulációs modellünkben a reakciótérnek egy N×M-es táblázatot fogunk megfeleltetni. A reakcióteret folytonosan figyeljük, amelyben egy lépésben egy esemény következhet be, tehát a folytonos keretmodell módszerét használjuk. A modell idejének nincs szoros kapcsolata a valós idővel.

Megadhatjuk a molekulák mennyiségét, az átalakulás szabályait, így megfigyelhetővé válik a reakció során a komponensek aránya. Érdekes paramétereket kísérletezhetünk ki adott reakciókhoz.

A modell működése a következő: Az N×M-es táblázatban a molekulákat jelölő betűket véletlenszerűen (nagyjából egyenletesen) helyezzük el. Homogén reakciók esetében minden komponens azonos fázisban van.

Véletlenszerűen kiválasztjuk a reakciótér valamely elemét, majd az ott levő molekulát valamely véletlenszerű szomszédjával megcseréljük vagy módosítjuk a táblázatot a kémiai reakciólépés alapján. A változást a képernyőn jelezzük.

A táblázatból valamely kiválasztott elem cseréje véletlenszerűen meghatározott szomszédjával a hőmozgást jelenti. Egy elem szomszédságába azok a más elemek tartoznak, amelyeket egy molekula időegység alatt elérhet. A legegyszerűbb modellben a szomszédságot egységnyinek tekintjük. Ez nagyon erős megkötés, főleg ha figyelembe vesszük, hogy eleve csak kétdimenziós a rendszerünk. Különböző hőmérsékleteket, csak különböző nagyságú szomszédsággal lehetne figyelembe venni.

Szimulációs lépés:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
Reakciólépés T(i,j) és T(k,l) alapján
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Szimulációs modellek a kémiában

1. Reakciókinetikai feladatok szimulációja

1.1. Egyesülés

E folyamat során az egymásra ható anyagokból egyetlen új anyag keletkezik. Az ütközés során új kémiai kötés alakul ki. A folyamat általános reakcióegyenlete:

A + B C

Az egyesülési reakció lefutása a kiindulási anyagok közötti reakciókészség nagyságától és külső körülményektől függően igen különböző lehet. Nézzünk néhány egyszerű példát az egyesülésre.

Égési folyamat a

C + O2 = CO2.

Ilyen pl. az ózon képződése is elektromos kisülések hatására, amikor a kisüléskor keletkező atomos oxigén a molekuláris oxigénnel ózonná egyesül.

O + O2 = O3.

Összefoglalva: a reakció sebessége függ a hőmérséklettől, a nyomástól és a kezdeti koncentrációktól. Az egyesülés beindulásához szükséges energiát melegítés, fény illetve elektromos kisülés biztosíthatja. Az egyesülés sebessége a két kiindulási anyag koncentrációjának szorzatával arányos.

v = k[A][B]

k az egyesülés reakciósebességi állandója. [A] és [B] az A és B molekulák pillanatnyi koncentrációja, amelyeket adott reakciótér esetén a molekulák számával helyettesítek. A és B molekula találkozásánál, a reakciósebességi állandóval arányos, átalakulási valószínűséggel (ÁT) a molekulák C molekulává egyesülnek. A koncentrációk időfüggését analitikusan megoldva ábrázoljuk a függvényeket:

A képen az egyesülés típusú reakcióban a koncentráció idő függése látható. Az ábra táblázatkezelő-rendszerrel készült.Az egyesülés reakció

Az azonos típusú molekulákat nem különböztetjük meg, azaz a molekulák alakjától és az energia eloszlásától nem függ az átalakulás valószínűsége. A kinetikusan másodrendű reakciók gázfázisban és oldatban egyaránt gyakoriak. Modellünkkel zárt, homogén reakciót vizsgálunk.

Egyesülés:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
Ha (T(i,j)="A" és T(k,l)="B") vagy (T(i,j)="B" és T(k,l)="A")
akkor Ha véletlenszám<ÁT akkor T(i,j):="C"; T(k,l):=""
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

A programmal megfigyelhető, hogy időben hogyan változik a kiindulási és végtermék anyagok mennyisége, ha a kezdeti feltételeket beállítottuk. Kezdetben a reakciósebesség nagy, ami fokozatosan csökken. A vagy B anyag elfogyása után az átalakulás leáll, a "hőmozgás" folytatódik.

Példa az ÁT=0,5 értékére:

A képen az egyesülés reakció szimulációjában szereplő vegyületek koncentrációjának időfüggése látható.Az egyesülés reakció szimulációja

A reakciósebességi állandót változtatva befolyásolni tudjuk az átalakulás sebességét.

Ha a kiindulási anyagok részecskéinek száma nagyon eltér, akkor a reakció gyorsan lejátszódik. Ebben az esetben a jellemzők a nagyobb mennyiségben jelenlevő anyag részecskéinek számától függ. A program homogén rendszerben lezajló egyesülést szimulál, tehát a részecskék kezdetben is egyenletesen oszlanak el a reakciótérben. Heterogén rendszerben lezajló folyamat mechanizmusa és jellemzői jelentősen eltérnének.

1.2. Bomlás

Ez a reakció az egyesüléssel ellentétes folyamat.

Általános egyenlete:

CA + B

A bomlásnál általában nagyobb összetett vegyületek lebontása megy végbe. Legtöbb esetben hevítés hatására következik be ez a kinetikusan elsőrendű reakció. Például:

CaCO3 = CaO + CO2

NH4Cl=NH3+HCl

A bomlás reakciósebessége:

v = k[C]

A reakció sebessége egyetlen anyag koncentrációjával arányos. C anyag mennyisége az idővel exponenciálisan csökken. A csökkenés mértéke a reakciósebességi állandóval megváltoztatható.

-d[C] / dt = k [C]

differenciálegyenletet integrálni kell. A kezdeti koncentráció legyen [C0].

[C] = [C0]e-kt

Már ennél a kinetikai szempontból legegyszerűbb esetben is differenciálegyenletet kellett felállítani, majd azt megoldani. A folytonos keretmodellünkkel más utat járunk.

A bomlás monomolekuláris, tehát nincs szükség molekulák ütközésére a reakció lejátszódásához. Az átalakulási valószínűség (ÁT) azt mutatja meg, hogy időegység alatt egy molekula milyen eséllyel bomlik el. Szimulációs programunkban a bomlás feltétele az is, hogy a bomló molekula környezetében mindig kell lenni szabad helynek. Ez a feltétel azt jelenti, hogy kezdőállapotként csak kis mennyiségeket érdemes megadni az anyagokból.

Bomlás:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
Ha T(i,j)="C" és Van Szomszéd(i,j,k,l)
akkor Ha véletlenszám<ÁT akkor T(i,j):="A"; T(k,l):="B"
különben (k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Programunkkal megfigyelhető, hogy C anyagmennyisége az idővel exponenciálisan csökken, tehát a modell jól visszaadja a differenciálegyenlet megoldását. A reakciósebesség befolyásolható az átalakulási valószínűség megváltoztatásával. C molekula bomlásával az A és a B molekulákból azonos mennyiségű keletkezik.

Példa az ÁT=0,1 értékére:

A képen az bomlás reakció szimulációjában szereplő vegyületek koncentrációjának időfüggése látható.Az bomlási reakció szimulációja

1.3. Disszociáció

Az összetett reakciók között aránylag a legegyszerűbbek az egyensúlyra vezető folyamatok, vagyis az olyan egyszerű reakciók, amelyekben előbb-utóbb észrevehetővé válik az ellentétes folyamat, így egy idő múlva beáll az egyensúlyi állapot.

A + B ↔ C

A képződés bimolekulás, a bomlás monomolekulás. A reakciósebességek:

v1 = k1[A][B]

v2 = k2[C]

Az egész folyamat bruttó sebessége

v = v1-v2

Megfelelő idő elteltével v=0-vá válik, ekkor a makroszkopikus bruttó folyamat megáll, egyensúly áll be. Az összes résztvevő anyagok számottevő koncentrációban vannak jelen. Az egyensúly dinamikus jellegű. Az egyensúly elérésének ideje függ a kiindulási koncentrációktól és a reakciósebességi állandóktól (ÁT, VISSZA).

Ilyen folyamat például:

NO + NO2N2O3

v1 = k1[NO][NO2]

Az egész folyamat bruttó sebessége:

v = v1-v2 = k1[NO][NO2]-k2[N2O3]

v2 kezdetben nulla, s nő az időben, v1 pedig csökken, s megfelelő idő elteltével egyenlővé válnak.

Elvileg minden reakció megfordítható, de sok folyamat egyensúlya a termékek oldalára tolódik el. Ilyen esetekben a folyamat gyakorlatilag egy irányú, s lezajlása után a kiindulási anyagok mennyisége észrevehetetlen kicsi. Ennek feltétele, hogy k1 nagyságrendekkel nagyobb, mint k2.

Disszociáció:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="A" és T(k,l)="B" vagy T(i,j)="B" és T(k,l)="A"
esetén Ha v<ÁT akkor T(i,j):="C"; T(k,l):=""
T(i,j)="C" és Van Szomszéd(i,j,k,l)
esetén Ha v<VISSZA akkor T(i,j):="A"; T(k,l):="B"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Programunkkal megfigyelhető, hogy az egyensúly elérésének ideje függ a kezdőfeltételként megadott anyagmennyiségektől, azaz a kezdő állapot mennyire tér el az egyensúlyi állapottól, és a sebességi állandóktól.

Nagyobb reakciósebességi állandók esetén az egyensúly gyorsabban beáll. Az egyensúly dinamikus jellege jól megfigyelhető, mert a molekulák száma ebben az állapotban is ingadozik.

Példa az ÁT=0,2 és VISSZA=0,3 értékére:

A képen a disszociáció reakció szimulációjában szereplő vegyületek koncentrációjának időfüggése látható.A disszociációs reakció szimulációja

A disszociációs folyamatok speciális esetének tekinthetjük az izomerizációs reakciókat.

A B

A képződés és a visszaalakulás is monomolekulás. Ilyen folyamat például az ammónium-cianát (NH4OCN) átalakulása karbamiddá (CO(NH2)2):

NH4OCNCO(NH2)2

Az átalakulás és a visszaalakulás valószínűsége általában nem egyezik meg, a reakciósebességi állandók értéke hőmérsékletfüggő.

1.4. Sorozatos reakciók

A szerves kémia legtöbb átalakulása több egymás után következő reakciótípusban megy végbe, e lépések alkotják a sorozatreakciók rendszerét. Egy ilyen rendszer legegyszerűbb esete két egymás után következő elsőrendű reakció.

A → B → C

E két lépésből álló rendszernek a megfelelő reakciósebbességi állandói k1, k2. A kiindulási anyag, a köztitermék és a végtermék koncentrációjának időbeli változását a következő függvények írják le.

Függvény egyenlete: A kiindulási anyag koncentrációjának időbeli változását leíró függvény.
Függvény egyenlete: A köztitermék koncentrációjának időbeli változását leíró függvény.
Függvény egyenlete: A végtermék koncentrációjának időbeli változását leíró függvény.

Ezeket az egyenleteket megoldva a megfelelő koncentrációk az idő függvényében:

Függvény egyenlete: A kiindulási anyag koncentrációja az idő függvényében.
Függvény egyenlete: A köztitermék koncentrációja az idő függvényében.
Függvény egyenlete: A végtermék koncentrációja az idő függvényében.

Ezek alapján a koncentrációk az idő függvényében már könnyen ábrázolhatók.

A diagramon a sorozatos reakcióban a koncentrációk az idő függvényében vannak ábrázolva.

[A] exponenciálisan csökken az időben, [B] eleinte nő, majd maximumon átmenve csökken és hosszú idő múlva nulla felé tart. Ha a folyamat elég lassú, akkor a maximum igen lapos, vagyis a közbenső termék koncentrációja hosszabb időn át állandó marad. A végtermék koncentrációja eleinte lassan nő, mert kezdetben [B] kicsi, majd képződési sebessége megnövekszik, s végül [C] értéke eléri A kezdeti koncentrációjának értékét, ami a teljes átalakulásnak felel meg. Ha k1<<k2 vagy k1 >>k2, akkor a teljes folyamat sebességét a kisebb reakciósebességi állandójú részfolyamat sebessége szabja meg. Ha k1>>k2, akkor a köztitermék és a végtermék koncentrációját kifejező egyenletek tovább egyszerűsödnek:

Függvény egyenlete: A köztitermék koncentrációjának időfüggése, ha az első sebességi állandó sokkal nagyobb, mint a második.
Függvény egyenlete: A végtermék koncentrációjának időfüggése, ha az első sebességi állandó sokkal nagyobb, mint a második.

Csak az a közbenső termék halmozódhat fel számottevő mértékben a reakció folyamán, amely a megelőzőhöz képest lassú reakciólépés kiindulási anyaga.

A sorozatos reakciók egyáltalán nem ritkák, nagy szerepet játszanak főként a láncreakciókban és a heterogén kémiai folyamatokban. Több sorozatos lépésben folyik le oldatokban az ionreakciók nagy része is (Például: az SnCl2 oxidációja FeCl3 -dal), és a kétbázisú savak észtereinek elszappanosítása. Legyen ÁT1 az A → B és ÁT2 a B → C reakció átalakulási valószínűsége.

Sorozatos:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
Elágazás
T(i,j)="A" esetén Ha véletlenszám<ÁT1 akkor T(i,j):="B"
T(i,j)="B" esetén Ha véletlenszám<ÁT2 akkor T(i,j):="C"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Az ÁT1=0,3 és ÁT2=0,2 értékű

Az ÁT1=0,3 és ÁT2=0,03 értékű

Diagram: Az ÁT1=0,3 és ÁT2=0,2 értékű szimuláció eredménye a sorozatos reakcióban.Az sorozatos reakció szimulációja közel azonos reakciósebességi állandó esetén
Diagram: Az ÁT1=0,3 és ÁT2=0,03 értékű szimuláció eredménye a sorozatos reakcióban.Az sorozatos reakció szimulációja lényegesen különböző reakciósebességi állandó esetén

Programunkkal megfigyelhető, hogy a szimuláció alapján kapott koncentráció-idő függvények lefutása jól megegyezik a differenciálegyenletek megoldásával. Ha k1 és k2 nem tér el jelentősen, akkor B molekula mennyisége a folyamat elején jelentősen megnő, majd fokozatosan csökken, végül nullává válik. Az A molekula mennyisége, mivel monomolekuláris reakcióban bomlik, exponenciálisan csökken. A reakció addig tart, amíg a kiindulási anyag és a köztitermék teljes mennyisége végtermékké nem alakul.

1.5. Párhuzamos reakciók

Ugyanazon anyag vagy anyagok különféle kémiai átalakuláson mehetnek át, vagyis adott kiindulási anyagok között sokszor többféle reakció lehetséges.

A → B

A → C

A párhuzamos reakciók legegyszerűbb példái azok, amelyekben két kinetikusan elsőrendű folyamat megy egymás mellett végbe. Ilyen például a fenol nitrálása, amikor elsőrendű folyamatban orto- és para-nitrofenol keletkezik.

-szintézisgázból metanol illetve metán keletkezése

-a kálium-klorát mérsékelten hevítve kétféleképpen bomlik:

4KClO3 → 4KCl + 6O2

4KClO3 → 4KClO4 + KCl

A két reakció sebessége igen különböző lehet. Mindkét termék keletkezésének időbeli lefolyását a bruttó sebességi állandó, a termékek arányát viszont a párhuzamos folyamatok sebességi állandóinak viszonya szabja meg. Az egyes párhuzamos részfolyamatok sebességi állandója különböző mértékben változik a hőmérséklettel, a katalizátorok is különböző hatással vannak a részfolyamatokra. A körülmények megfelelő megválasztásával gyakran megvalósítható, hogy az egyik folyamat sebessége túlnyomóvá váljék az összes többi mellett. Ha a párhuzamos folyamatok egyikének sebessége lényegesen nagyobb a többinél, akkor azt főreakciónak, a többit mellékreakcióknak nevezzük. Gyakorlatilag azért fontos, mert ez lehetővé teszi különböző termékek előállítását ugyanazon kiindulási anyagból, vagyis a folyamat irányítását.

Ha a két párhuzamos folyamat sebességi állandói k1 és k2, az A anyag koncentrációja időben exponenciálisan csökken. Legyen k=k1 +k2.

Függvény egyenlete: Az A kiindulási anyag mennyiségének csökkenését leíró differenciálegyenlet.

A termékek mennyiségének növekedését leíró differenciálegyenletek:

Függvény egyenlete: A B termék mennyiségének növekedését leíró differenciálegyenlet.
Függvény egyenlete: A C termék mennyiségének növekedését leíró differenciálegyenlet.

Az egyenleteket nullától t-ig integrálva megkapjuk a két termék koncentrációját t időpontban:

Függvény egyenlete: A párhuzamos reakcióban a B termék koncentrációja a t időpontban.
Függvény egyenlete: A párhuzamos reakcióban a C termék koncentrációja a t időpontban.

Mindkét termék keletkezésének időbeli lefolyását a bruttó sebességi állandó (k), a termékek arányát viszont a párhuzamos folyamatok sebességi állandóinak viszonya szabja meg:

A párhuzamos reakcióban a termékek arányát a párhuzamos folyamatok sebességi állandóinak aránya szabja meg.

Legyenek a két párhuzamos lépés sebességi állandói ÁT1 és ÁT2!

Párhuzamos:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Ha T(i,j)="A" akkor Ha v<ÁT1 akkor T(i,j):="B"
különben Ha v<ÁT1+ÁT2 akkor T(i,j):="C"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Példa az ÁT1=0,2 és ÁT2=0,05 értékére:

A diagramon a párhuzamos reakcióban a koncentrációk az idő függvényében vannak ábrázolva. Az ÁT1=0,2 és ÁT2=0,05 értékű.A párhuzamos reakciók szimulációja

Programunk által szimulált folyamatban a koncentrációviszonyok azonos módon változnak, mint ahogy a differenciálegyenletek alapján várható volt.

Modellünkkel megfigyelhetjük, hogy a párhuzamos folyamatok bruttó sebességét főleg a leggyorsabb részfolyamat szabja meg. Ha k1 jóval nagyobb, akkor szinte csak B molekulák keletkeznek. Az A molekulák teljes átalakulása után a reakció leáll.

1.6. Kombinált reakció I.

Olyan sorozatreakció, amely reverzibilis lépést tartalmaz.

A ↔ B → C

Ilyen reakció a dinitrogén-pentoxid bomlása homogén gázfázisban.

A dinitrogén-pentoxid bomlásának reakcióegynlete homogén gázfázisban.

A keletkezett nitrát szabad gyök, amely ugyan a legnagyobb valószínűséggel újra egyesül a nitrozil kationnal, sokkal kisebb valószínűséggel azonban elbomlik:

Reakcióegyenlet: A nitrát szabad gyök kis valószínűséggel elbomlik.
Reakcióegyenlet: A nitrát gyök egyesül a nitrozil kationnal.

A második lépés a sebesség meghatározó, mivel ez a leglassúbb. A kiindulási anyag, a köztitermék és a végtermék koncentrációjának időbeli változását egzakt matematikai eszközökkel nem tudjuk megadni. A reakciósebességi állandók aránya nagy mértékben befolyásolja ezeket. Programunkban legyen: az A →B reakciósebességi állandója ÁT1, a B → AÁT2 és a B → CÁT3!

KombináltI:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="A" esetén Ha v<ÁT1 akkor T(i,j):="B"
T(i,j)="B" esetén Ha v<ÁT2 akkor T(i,j):="A"
különben Ha v<ÁT2+ÁT3 akkor T(i,j):="C"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Programunkkal megfigyelhető, ha ÁT1 és ÁT3 jóval nagyobb, mint ÁT2, akkor B köztitermék nagyon alacsony mennyiségben van jelen.

Ha ÁT1 jóval nagyobb, mint a másik kettő reakciósebességi állandó, akkor B mennyisége rövid idő után megnő és állandó marad (kvázistacionárius állapot) B molekula teljes mennyiségének C-vé bomlásáig.

Ha ÁT3 jóval kisebb, mint a másik kettő reakciósebességi állandó, akkor A és B molekulák közötti egyensúly lassan szűnik meg B-nek C-vé alakulásával.

Példa az ÁT1=0,3; ÁT2=0,6 és ÁT3=0,15 értékére:

A diagramon a kombinált reakciókban a koncentrációk az idő függvényében, ha az ÁT1=0,3; ÁT2=0,6 és ÁT3=0,15.A kombinált I. reakciók szimulációja

Ilyen jellegű reakciók a heterogén folyamatoknál gyakoribbak, mivel valamely reagens a reakció fázisából való távozása (csapadékképződés vagy folyadék fázisú reakciók gázképződéssel) nem megfordítható folyamatoknak tekinthetők. Ezek a rendszerek már nem tekinthetők zártnak.

Több sorozatos lépésben folyik le oldatokban az ionreakciók nagy része is.

Például az SnCl2 oxidációja FeCl3 által:

Reakcióegyenlet: az SnCl2 oxidációja FeCl3-dal.

Ebben az előegyensúlyban képződött komplex ionok két lépésben adják át elektronjaikat a Fe3+-ionoknak:

Reakcióegyenlet: a FeCl3 oxidációja.
Reakcióegyenlet: a FeCl3 oxidációja.

1.7. Kombinált reakció II.

Olyan párhuzamos reakció, amely reverzibilis lépést is tartalmaz.

A ↔ B

A → C

Az A, B és C molekulák koncentrációjának időbeli változását a reakciósebességi állandók aránya határozza meg. A reakció befejeződése után A és B teljes mennyisége C-vé alakul.

Legyen A → B folyamat reakciósebességi állandója ÁT1, B → AÁT3 és A → CÁT2.

KombináltII:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="A" esetén Ha v<ÁT1 akkor T(i,j):="B"
különben Ha v<ÁT1+ÁT2 akkor T(i,j):="C"
T(i,j)="B" esetén Ha v<ÁT3 akkor T(i,j):="A"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

A szimuláció hasonlóan a Kombinált I. reakcióhoz az A és B molekulák C-vé alakulásával fejeződik be. Ha ÁT2 kicsi akkor az A és B molekulák közötti egyensúly sokáig megmarad, illetve mennyiségük párhuzamosan és lassan csökken.

Ha ÁT1 jóval nagyobb a többihez képest, akkor először az A teljes mennyisége B-vé alakul át és az, természetesen A-n keresztül, lassan alakul csak C-vé.

Példa az ÁT1=0,4; ÁT2=0,3 és ÁT3=0,05 értékére:

A diagramon a kombinált II. reakciók szimulációja, ha az első sebességi állandó nagy a többihez képest.A kombinált II. reakciók szimulációja 1.

Ha ÁT1 kicsi a többi sebességi állandóhoz képest, akkor a B molekula mennyisége szinte elhanyagolható.

Példa az ÁT1=0,1; ÁT2=0,3 és ÁT3=0,2 értékére:

A diagramon a kombinált II. reakciók szimulációja, ha az első sebességi állandó kicsi a többihez képest.A kombinált II. reakciók szimulációja 2.

1.8. Katalízis

A katalizátorok olyan anyagok, amelyek jelenlétükkel meggyorsítják a kémiai reakciókat, illetve megváltoztatják azok irányát anélkül, hogy a reakció folyamán maradandóan átalakulnának, és az egyensúlyt megváltoztatnák.

(A katalizátorok nemcsak gyorsíthatják, hanem lassíthatják is egy reakció lefolyását. Az első esetben katalizátorokról, az utóbbiban inhibitorokról beszélünk.) Ha a katalitikus folyamat egynemű fázisban játszódik le, homogén katalízisről, ha viszont a reakció két fázis határán megy végbe, heterogén katalízisről beszélünk. Ha a katalizátor a reakció folyamán keletkezik, akkor autokatalízisről beszélünk.

A + C B + C

A katalizáló hatás általában abban áll, hogy a katalizátor az egymásra ható anyagok valamelyikével aktív átmeneti komplexummá egyesül, s ez alakul át a végtermékké. Az átmeneti komplexum aktív volta abban mutatkozik, hogy képződésének és bomlásának a sebessége egyaránt nagyobb, mint a kiindulási anyagok közvetlen reakciójának sebessége.

A katalizátorok a reakciók aktiválási energiáját csökkentik. Ennek megfelelően adott hőmérsékleten nagyobb számú molekulának van a reakció megindításához szükséges energiája, tehát több ütközés lesz hatásos, a reakció meggyorsul. Mivel a katalizátor a reakció végén eredeti állapotába kerül, kis mennyiségű katalizátor igen nagy mennyiségű anyag átalakulását gyorsíthatja meg. A homogén katalitikus reakciók olyan párhuzamos reakcióként foghatók fel, ahol a katalitikus folyamat sebességi állandója sokkal nagyobb, mint a termodinamikailag ugyancsak lehetséges nemkatalizált direkt lépés sebességi állandója.

kkat>>knemkat

A katalízisek mechanizmusa igen különböző, Pl. az acetaldehid termikus bomlásának bruttó reakcióegyenlete:

Reakcióegyenlet: az acetaldehid termikus bomlásának bruttó reakcióegyenlete.

A jódgőz azáltal katalizálja, hogy átmenetileg HI-t képez:

Reakcióegyenlet: az acetaldehid és jódgőz reakcióegyenlete.
Reakcióegyenlet: metil-jodid és hidrogén-jodid reakcióegyenlete.

Számos katalizátor láncreakciót indít, s ezáltal gyorsítja a folyamatot. Pl. száraz CO teljesen száraz levegőn lassan oxidálódik. Vízgőz jelenlétében azonban a CO égése gyors. A vízgőz katalitikus hatása, úgy látszik, a következő láncreakciókra vezethető vissza:

Reakcióegyenlet: vízgőz bomlása hidrogén és hidroxid gyökre.
Reakcióegyenlet: szénmonoxid és hidroxid gyök reakciója.
Reakcióegyenlet: szénmonoxid, hidrogén gyök és oxigén reakciója.

.

.

Reakcióegyenlet: a láncreakció letörő lépése.

Legyen ÁT1 az A → B és ÁT2 az A + C → B + C folyamat reakciósebességi állandója.

Katalízis:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="A" esetén Ha v<ÁT1 vagy v<ÁT1+ÁT2 és T(k,l)="C"
akkor T(i,j):="B"
T(i,j)="C" esetén Ha v<ÁT2 és T(k,l)="A" akkor T(i,j):="B"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Példa az ÁT1=0,02 és ÁT2=0,7 értékére:

A diagramon a katalízált reakcióban a koncentrációk az idő függvényében, ha az ÁT1=0,02 és ÁT2=0,7.A katalízis szimulációja

Ha ÁT2 nullával egyenlő, akkor a folyamat katalizátor nélküli monomolekulás átalakulási reakciónak felel meg. Az A molekula mennyisége exponenciálisan csökken, a B molekula mennyisége exponenciálisan nő. Ha C molekulák is jelen vannak (elég kis mennyiségben is), illetve ÁT2 jóval nagyobb ÁT1-nél, akkor a katalitikus folyamat lényege megfigyelhető, az A molekula átalakulási sebessége jelentősen megnő. Ha ÁT2 << ÁT1, akkor C molekula inhibitorként szerepel a folyamatban.

Példa az ÁT1=0,02 és ÁT2=0,0 értékére:

A diagramon a katalízált reakcióban a koncentrációk az idő függvényében, ha az ÁT1=0,02 és ÁT2=0,0.A nem katalizált reakció szimulációja

1.9. Autokatalízis

Katalitikus folyamatok esetében előfordul az is, hogy a katalizátor csak a reakció során termelődik, és mennyisége a reakció előrehaladtával folyton nő.

A + B → C

C B + B

E rendszer különleges sajátsága az, hogy egyik ciklikus komponense maga a B végtermék. Ezekre a reakciókra az jellemző, hogy katalizátor hiányában először a sebességük igen kicsi (indukciós periódus), majd a B termék megjelenésével rendkívül felgyorsulnak, végül a teljes átalakulás környezetét elérve, az A molekula mennyiségének lecsökkenése miatt, újból lassul a reakció.

Az autokatalitikus rendszer öngyorsuló jellegét röviden úgy indokolhatjuk, hogy benne a katalizátor összes mennyisége a reakció előrehaladtával növekszik.

Például: A kálium-permanganát oxidáló hatását a mangán-ionok katalizálják, amelyek a savanyú közegben való oxidáció közben keletkeznek.

Autokatalízis:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="A" és T(k,l)="B" vagy T(i,j)="B" és T(k,l)="A"
esetén Ha v<ÁT1 akkor T(i,j):="C"; T(k,l):=""
T(i,j)="C" esetén Ha v<ÁT2 és Van Szomszéd(i,j,k,l)
akkor T(i,j):="B"; T(k,l):="B"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Programunkkal megfigyelhető, hogy a B molekula mennyisége időben S alakú görbe szerint változik, amely tipikus jellemzője az autokatalitikus folyamatnak. Az indukciós periódus után a reakció exponenciálisan felgyorsul, majd az A mennyiségének igen nagy mértékű lecsökkenése miatt újból lassul, és csak igen lassan éri el a valóban teljes átalakulást.

Példa az ÁT1=0,70 és ÁT2=0,50 értékére:

A diagramon az autókatalízis szimulációja az ÁT1=0,70 és ÁT2=0,50 értékére.Az autókatalízis szimulációja

1.10. Landolt reakció

Az egyszerű kémiai reakciókban a termékek koncentrációjának időbeni változása mindig monoton.

Bonyolultabb reakciórendszerek esetén elérhető, hogy pl. az egyik termék koncentrációja az időben ugrásszerűen változzék. A három reakció közül az első a leglassúbb folyamat, és a harmadik a leggyorsabb.

Ilyen jelenséget tapasztalunk akkor, ha a jodidionok és a peroxi-diszulfát-ionok közötti jódképződéssel járó redoxireakciót úgy hajtjuk végre, hogy a reakcióelegyhez kis mennyiségű tioszulfátot adunk, ami gyorsan elfogyasztja a reakció elején képződő jódot. Adjunk az oldathoz híg keményítő oldatot. A koncentrációk pontos beállításával elérhető, hogy az oldatok összeöntése után, megfelelő idő elteltével, az oldat pillanatszerűen kék színű lesz. A végbemenő reakciók egyenlete:

Reakcióegyenlet: A Landolt reakció első, lassú reakciója.
Reakcióegyenlet: A Landolt reakció második, gyors reakciója.

majd a tioszulfát elfogyása után:

A tioszulfát elfogyása után reakció a keményítővel.

A kék szín megjelenési ideje egy adott, és minden kísérletben állandó tioszulfát-koncentráció esetén fordítva arányos az első lépés reakciósebességével.

A Landolt-reakciót modellezzük az alábbi reakcióegyenletekkel.

A + B → C + D

B + D E

A + E → C + D

Az egyes lépések reakciósebességei rendre ÁT1, ÁT2 és ÁT3.

Landolt:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="A" esetén Ha v<ÁT1 és T(k,l)="B"
akkor T(i,j):="C"; T(k,l):="D"
különben Ha v<ÁT1+ÁT3 és T(k,l)="E"
akkor T(i,j):="C"; T(k,l):="D"
T(i,j)="B" esetén Ha v<ÁT1 és T(k,l)="A"
akkor T(i,j):="C"; T(k,l):="D"
különben Ha v<ÁT1+ÁT2 és T(k,l)="D"
akkor T(i,j):="E"; T(k,l):=""
T(i,j)="D" esetén Ha v<ÁT2 és T(k,l)="B"
akkor T(i,j):="E"; T(k,l):=""
T(i,j)="E" esetén Ha v<ÁT3 és T(k,l)="A"
akkor T(i,j):="C"; T(k,l):="D"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Sajnos a szimulációs program nem adja vissza a valóságot.

Példa az ÁT1=0,05; ÁT2=0,2 és ÁT3=0,8 értékére:

A diagramon a Landolt reakció szimulációja az ÁT1=0,05; ÁT2=0,2 és ÁT3=0,8 értékére.A Landolt reakció szimulációja

Az E és a D molekulák számának, az A és a B molekulák számának lecsökkenése után, ugrásszerűen kéne megnőni, ehelyett lassú növekedést tapasztalunk. Az eltérésnek több oka is lehet:

1.11. Kémiai körfolyamat

A biológia, illetve a biokémia egyik legfontosabb problémaköre a tápanyag lebontás. Az élő szervezetek már nem tekinthetők zártnak, hiszen a rendszerbe anyag be- és kiáramlás történik. A lebontási folyamat egyik fontos lépése a citromsavciklus, amely részletesen kidolgozott példája a kémiai körfolyamatoknak.

Szimulációs modellünkhöz egyszerűbb rendszert választunk. Nyílt rendszer esetében a legegyszerűbb kémiai körfolyamat:

A + D → B

B C + E

C → A

A kémiai rendszerbe D molekulák belépnek, illetve a reakciótérből az E molekulák kilépnek. Molekulák be- és kilépése diffúzióval történik. Megfigyelhető, hogy a rendszer belső komponenseinek arányai egy idő után stabil értéket vesznek fel, a folyamat stacionáriussá válik. Legyenek az egyes reakciók sebességi állandói rendre: ÁT1, ÁT2 és ÁT3! Legyen a be-, illetve kiáramlás valószínűsége BE, illetve KI! Beáramlás csak akkor történhet, ha a határon szabad helyet találunk, akkor oda a beáramlás valószínűségétől függően D molekula léphet. A reakciótér határáról E molekula meghatározott valószínűséggel kiléphet.

Körfolyamat:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="" esetén Ha v<BE és (k,l) a Reakciótér határa
akkor T(i,j):="D"
T(i,j)="A" esetén Ha v<ÁT1 és T(k,l)="D"
akkor T(i,j):=""; T(k,l):="B"
T(i,j)="B" esetén Ha v<ÁT2 és Van szomszéd(i,j,k,l)
akkor T(i,j):="C"; T(k,l):="E"
T(i,j)="C" esetén Ha v<ÁT3 akkor T(i,j):="A"
T(i,j)="D" esetén Ha v<ÁT1 és T(k,l)="A"
akkor T(i,j):=""; T(k,l):="B"
T(i,j)="E" esetén Ha v<KI és (k,l) a Reakciótér határa
akkor T(i,j):=""
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

A programmal megfigyelhető, hogy a molekulák száma egy rövid kezdeti idő után stabilis értéket vesz fel, a rendszer stacionáriussá válik.

Példa az ÁT1=0,30; ÁT2=0,20 és ÁT3=0,30, valamintBE=0,80 és KI=0,50 értékére:

A diagramon a körfolyamat szimulációja az ÁT1=0,30; ÁT2=0,20 és ÁT3=0,30, valamint BE=0,80 és KI=0,50 értékére.A körfolyamat szimulációja

A reakciósorozat eredményeként D molekulákból E molekulák keletkeznek. Ez a rendszer jó példája, hogy a reakciómechanizmusok meghatározásához nem elegendő a kiindulási és végtermékek ismerete. (Példánk nem elsőrendű, monomolekulás átalakulási reakció.) A reakciólépések ismerete alapján katalizáltnak is tekinthetjük a reakciót.

1.12. Oszcilláló kémiai körfolyamat

Valamennyi, eddig tárgyalt kémiai átalakulás egy tekintetben hasonlít egymásra: a reakcióban résztvevő összes anyag koncentrációja az idő előrehaladtával addig változik, amíg a rendszer egyensúlyba vagy stacionárius állapotba nem kerül. Ezt az állapotot azután megőrzi, a koncentrációk csak külső hatásra változnak újra.

Most megpróbálunk olyan kémiai reakciómechanizmust konstruálni, amely oszcillációra vezet, tehát a benne szereplő egyik vagy másik anyag koncentrációja huzamos ideig (idealizált esetben végtelen hosszan) periodikusan változik. A kísérletek tanúsága szerint léteznek a természetben periodikus reakciók. Pl.: hidrogén-peroxid jodát- katalizálta bomlása. Ebben a rendszerben koncentráció-oszcillációt mutat a köztitermékként megjelenő jodidion és jód, továbbá az oldat pH-ja, valamint oszcillál az oxigénfejlődés sebessége.

Vizsgáljuk a következő több lépésből álló kémiai rendszert:

A + B ↔ B + B

B + C C + C

C ↔ D

Bizonyos sebességi állandó értékek esetében B és C koncentrációja időben oszcilláló jelleggel változik, ha [A] és [D] állandó marad (vagyis a rendszer A-ra és D-re nyitott). A mechanizmus azt mutatja, hogy az oszcilláció kialakulásához visszacsatolási reakciókra is szükség van. Az 1. és 2. reakció is autokatalitikus. A bruttó reakció: A → D, a reakció köztitermékei B és C. B és C koncentrációja időben csillapítatlan oszcillációt mutat. A kémiai rendszer távol kell, hogy legyen az egyensúlyi állapottól, amelyet A és D szabad áramlásával biztosítunk.

Oszcillál:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="" esetén Ha (k,l) a Reakciótér határa
akkor Ha v >0.5 akkor T(i,j):="A"
különben T(i,j):="D"
T(i,j)="A" esetén Ha (k,l) a Reakciótér határa
akkor T(i,j):=""
különben Ha v<ÁT1 és T(k,l)="B" akkor T(i,j):="B"
T(i,j)="B" esetén Ha v<ÁT2 és T(k,l)="B"
akkor T(i,j):="A"
különben Ha v<ÁT3 és T(k,l)="C" akkor T(i,j):="C"
T(i,j)="C" esetén Ha v<ÁT4 és T(k,l)="C"
akkor T(i,j):="B"
különben Ha v<ÁT5 akkor T(i,j):="D"
T(i,j)="D" esetén Ha (k,l) a Reakciótér határa
akkor T(i,j):=""
különben Ha v<ÁT6 akkor T(i,j):="C"
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

Példa az ÁT1=0,30; ÁT2=0,30; ÁT3=0,90; ÁT4=0,90; ÁT5=0,60 és ÁT6=0,60 értékére:

A diagramon az oszcilláció szimulációja az ÁT1=0,30; ÁT2=0,30; ÁT3=0,90; ÁT4=0,90; ÁT5=0,60 és ÁT6=0,60 értékére.Az oszcillációs folyamat szimulációja

Egy igen látványos oszcilláló kémiai reakció felfedezése Briggs és Rauscher nevéhez fűződik. Kísérletükben hidrogén-peroxidot és jodátot mangánionnal egyesítenek. Ebben a reakcióban a jód és a jodidion koncentráció oszcillál, amelyet keményítővel színessé lehet tenni.

1.13. Láncreakció

A láncreakciók olyan összetett reakciók, amelyeknél a reakcióelegyben gerjesztés (termikus, elektromos, fotokémiai, elektromágneses sugárzás) hatására meginduló startreakciókban rövid élettartamú, de a reakciósebességet igen nagy mértékben megnövelő köztitermékek – lánctagok, láncvivők – keletkeznek. Ezek a molekulák, illetve általában gyökök képesek tovább reagálni (a kiinduló anyagokkal, önmagukkal, egyéb köztitermékekkel, illetve végtermékekkel) mindaddig, amíg valamely láncletörési vagy láncvégződési reakcióban el nem fogynak vagy nem rekombinálódnak.

E folyamatok közé tartoznak a gyakorlatilag fontos égések és robbanások is. Reakciósebességük többnyire bonyolultan függ a koncentrációtól. A láncreakciós folyamat bruttó sztöchiometriai egyenlete egyszerű, de a reakció kombinált összetett típusú, mivel benne egyidejűleg mennek végbe párhuzamos, sorozatos és autokatalitikus lépések. Példa erre a HBr képződése.

A bruttó reakció:

Reakcióegyenlet: hidrogén és bróm reakciója.

A hidrogén-bromid a következő reakcióláncban képződik:

1.

Br2 → 2Br

startreakció

2.

Br + H2 → HBr + H

láncfolytatás

3.

H + Br2 → HBr + Br

4.

H + HBr → H2 + Br

.

.

.

.

.

.

n.

2Br → Br2

láncletörés

Az első lépés a Br2 molekula disszociációja, amely nagy aktiválási energiájú, tehát lassú folyamat. A 2. és 3. lépésben keletkezik egy-egy HBr molekula és egy újabb atom, amely a 2. ill. a 3. lépést újra megismételheti. A 4. reakció HBr-ot fogyaszt, de a láncot nem szakítja meg, mert újabb láncvivőt termel. Az n. reakció megszakítja a láncot, mert két láncvivőt hatástalan molekulává egyesít (lánc letörés). Ez a lépés is lassú energetikai okok miatt. A 2. és 3. lépés nagyon gyors. Ha időegység alatt ugyanannyi láncvivő keletkezik, mint amennyi elhasználódik, akkor a folyamat stacionáriussá válik.

A láncreakciók elmélete számos olyan kérdést tárgyal, amelyeket érdekes lehet szimulációs programmal vizsgálni. Például:

Láncreakció számos oxidáció, halogénezés, polimerizáció és bomlás. Igen érdekesnek tűnik elsősorban a polimerizáció és a szénhidrogének bomlása, a krakkolás, mert ezeknél a nagy méretű molekuláknál a gyökök alakja és mérete nem elhanyagolható. Szimulációs programban ennek figyelembevétele további meggondolást kíván. Például:

Nézzünk egy egyenes láncú reakciót: Jelöljük nagybetűkkel a kétatomos molekulákat, és kisbetűkkel a gyököket. Tehát A molekulán aa-t, B molekulán bb-t és C molekulán ab összetételt érthetünk.

A bruttó reakció:

A + B ↔ 2C

B → b + b

startreakció gerjesztés hatására

b + A → C + a

lánctag reakciók

a + B → C + b

a + C → A + b

b + C → B + a

b + b → B

láncletörési reakció

A startreakció átalakulási valószínűsége legyen ÁT1 (a valóságban kicsi, mert lassú reakció lépés), a lánctag reakciók 1 valószínűséggel menjenek végbe (igen gyors reakciók) és a letörési reakció valószínűsége legyen ÁT2.

Láncreakció:
(i,j):=véletlen hely(N,M)
(k,l):=véletlen szomszéd(i,j)
v:=véletlenszám
Elágazás
T(i,j)="A" esetén Ha T(k,l)="b" akkor T(i,j):="C"; T(k,l):="a"
T(i,j)="B" esetén Ha v<ÁT1 és Van szomszéd(i,j,k,l)
akkor T(i,j):="b"; T(k,l):="b"
T(i,j)="a" esetén Elágazás
T(k,l)="B" esetén T(i,j):="C"; T(k,l):="b"
T(k,l)="C" esetén T(i,j):="A"; T(k,l):="b"
Elágazás vége
T(i,j)="b" esetén Elágazás
T(k,l)="A" esetén T(i,j):="C"; T(k,l):="a"
T(k,l)="C" esetén T(i,j):="B"; T(k,l):="a"
T(k,l)="b" esetén Ha v<ÁT2 akkor T(i,j):="B"
T(k,l):=" "
Elágazás vége
Elágazás vége
Csere(T(i,j),T(k,l))
Eljárás vége.

A szimulációt érdemes csak A és B molekulák jelenlétével kezdeni, ÁT1 és ÁT2 arányát különböző esetekben kipróbálni. Ilyen típusú reakció pl. a fotokémiai gerjesztésű H2 + Cl2 = 2HCl (klór durranógáz) és a termikus gerjesztésű H2 + Br2 = 2HBr reakció.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.
(ISBN 978-963-284-631-6)

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült